Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i havbruksteknologi

Søknadsfrist 31.03.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø er en interessant og spennende arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø for ansatte og et godt læringsmiljø for studenter. Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning. Våre studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet. Les mer om oss på uit.no/its.


Tromsø er kjent som en aktiv by med flere internasjonale kulturaktiviteter, så som film- og musikkfestivalene Tromsø Internasjonale Filmfestival og Nordlysfestivalen. Tromsø tilbyr en spennende natur med rike turmuligheter både sommer og vinter, og en vennlig og åpen internasjonal befolkning.

Stillingens tilhørighet

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, er det ledig 1 fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i havbruksteknologi, med tiltredelse snarest. Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS).

ITS ønsker å bygge opp et fagmiljø som skal produsere havbruksrelatert forskning og tilby ingeniørutdanning i havbruksteknologi. De tilsatte skal bidra i etablering av fagmiljø og utvikling av studieprogram i samarbeid med fagmiljøet i nautikk.

Institutt for teknologi og sikkerhet er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttet har ca. 70 tilsatte i vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger, og det er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag.

Utlyst stilling har arbeidssted Tromsø, og er tilknyttet bachelorutdanningen i nautikk. Dette er et veletablert ingeniørstudium ved instituttet, og er det eneste studiet i Norge som både oppfyller krav til skipsførerutdanning og ingeniør. Innenfor vår Bachelorutdanning i nautikk er det opprettet en spesialisering i havbruksteknologi.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Stillingen er primært tillagt undervisningsoppgaver innenfor spesialisering i havbruksteknologi på bachelor/ingeniør nautikk, sekundært innenfor Master of Science in Technology and Safety in the High North.

Det arbeides med etablering av egen bachelorutdanning (ingeniørutdanning) i havbruksteknologi som skal tilbys i samarbeid med studieretningen nautikk. Kandidaten skal bidra i utviklingen av studieprogrammet og får ansvar for et eller flere emner innenfor havbruksteknologi. Fagområdet havbruksteknologi dekker prosjektering, konstruksjon, installasjon og drift av havbruksanlegg med tilhørende logistikk- og hjelpesystemer. Dette innbefatter metoder for beregning av laster og respons på flytende oppdrettsanlegg som underlag for prosjektering, samt utvikling av retningslinjer og krav for å sikre ivaretagelse av miljø og sikkerhet. Innen stillingen inngår også forskning, veiledning av studenter, eksamensarbeid og administrasjon.

Kandidater med førstestillingskompetanse bør ha relevante forskningsinteresser innenfor områder som for eksempel havbruksteknologi, nautikk, sikkerhet og miljø, og den som tilsettes bør bringe egne relevante forskningsinteresser inn i eksisterende forskningsgrupper ved UiT.

Kvalifikasjonskrav

Aktuell fagbakgrunn er master- eller doktorgrad innen relevante teknologiske områder som for eksempel fysikk, mekanikk eller marin teknikk.

Det er ønskelig at den som tilsettes har faglige kvalifikasjoner innen ett eller flere av fagområdene:

 • Respons av notstrukturer og slanke konstruksjoner i sjø
 • Statistisk beskrivelse av bølger, strøm og respons av marine konstruksjoner
 • Numeriske metoder for responsanalyser
 • Utvikling av nye teknologiske løsninger til havbruksnøringa
 • Vannkvalitet og vannbehandling i akvakulturdrift
 • Utvikling, konstruksjon og testing av nye oppdrettsanlegg

For å bli tilsatt som førsteamanuensis kreves det

 • Norsk doktorgrad innen relevante teknologiske områder eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
 • Kompetanse på tilsvarende nivå, dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For å bli tilsatt som førstelektor kreves det:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling og
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt.

For å bli tilsatt som universitetslektor kreves det:

 • Høyere grads eksamen (sivilingeniør/master) eller tilsvarende ved universitet eller høgskole, og
 • Relevant praksis og/eller relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå.

Veilednings- og undervisningserfaring vil vektlegges men også relevant praktisk erfaring.

Søkeren må i tillegg kunne dokumentere pedagogisk kompetanse gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Personlig egnethet skal tillegges vekt.

Det forutsettes at den som tilsettes behersker et skandinavisk språk i tillegg til engelsk.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kravet til pedagogiske kvalifikasjoner, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år. Tilsettingen blir fast dersom søkeren innen utløpet av 3 års-perioden får godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1011/1198/1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger ved:

Arbeids- og lønnsvilkår

Ved UiT skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Førsteamanuensis:

Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt førsteamanuensis bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra.

Førstelektor:

Som hovedprinsipp skal hver enkelt ansatt innen denne stillingskategorien bruke inntil 30 % av tida til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra.

Universitetslektor:

Som hovedprinsipp skal hver enkelt ansatt innen denne stillingskategorien bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra.

Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglige tilsatte i alle stillingskategorier.

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Kjønnskvotering

Universitetet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Slik søker du

Dette må følge med den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester
 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse, og skal inneholde følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
 • vitenskapelige arbeider: Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.
 • Pedagogisk mappe

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Andre opplysninger

På denne nettsiden finner du informasjon og utvalgte retningslinjer som er en del av personalpolitikken ved UiT Norges arktiske universitet.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen