Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i automasjon / elektro

Søknadsfrist 02.04.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i automasjon/elektro. Stillingen er tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet IVT i Tromsø, og vil inngå i fagteamet for automasjon, som også er sterkt involvert i ingeniørstudiet i droneteknologi.

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet IVT (IIS IVT) er et lite institutt i Tromsø, som er organisert under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Aktivitetene ved instituttet foregår i nytt teknologi-bygg lokalisert til Campus Tromsø.

IIS IVT har 22 tilsatte og ca. 250 studenter fordelt på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr ingeniør- og masterutdanning innen automasjon, samt ingeniørutdanninger i droneteknologi, prosess- og gassteknologi og VVS. I tillegg tilbys forkurs for ingeniør og opptak via Y-vei og 3-semesterordning.

Stillingen har arbeidssted Tromsø, og er tilknyttet Automasjon.

Du får jobbe med

Stillingen er primært tillagt undervisnings- og forskningsoppgaver innenfor studieretningene automasjon og droneteknologi. Den som tilsettes bør ha relevante forskningsinteresser fremover i tid, og tanker om hvordan eget fagområde kan bidra inn i forskningsgrupper ved IIS IVT.

I stillingen inngår også veiledning av studenter, eksamensarbeid og administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker primært etter en person som skal undervise i våre elektrorelaterte fagemner, men ikke begrenset til det. Emnene innen elektro er innføringsemner på Bachelornivå, så du trenger ikke nødvendigvis ha din utdannelsesbakgrunn innen elektro. Kvalifikasjonskravet er derfor doktorgrad eller master innen en relevant teknologisk fagdisiplin.

Den som tilsettes må kunne dokumentere faglige kvalifikasjoner innen et eller flere av fagområdene:

 • Elektrisitetslære og elektriske lavspenningsanlegg
 • Instrumenteringsteknikk/måleteknikk/prosess-automasjon
 • Industriell IT/GUI-applikasjonsutvikling

Veilednings- og undervisningserfaring vil vektlegges, men også relevant praktisk erfaring.

Søkeren må i tillegg kunne dokumentere pedagogiske kompetanse i form av godkjent pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Personlig egnethet tillegges vekt og det forutsettes at den som tilsettes behersker et skandinavisk språk i tillegg til engelsk.

Kvalifikasjonskrav - Førsteamanuensis

For å bli tilsatt som førsteamanuensis kreves det:

Norsk doktorgrad innen relevante teknologiske områder eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå, dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Kvalifikasjonskrav - Førstelektor

For å bli tilsatt som førstelektor kreves det:

Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling og spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt.

Kvalifikasjonskrav - Universitetslektor

For å bli tilsatt som universitetslektor kreves det:

Høyere grads eksamen (sivilingeniør/master) eller tilsvarende ved universitet eller høgskole, og relevant praksis og/eller relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå.

Arbeidsvilkår

Ved Universitetet i Tromsø skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Førsteamanuensis: Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt førsteamanuensis bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Fast tilsatte i stilling som førsteamanuensis har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin

Førstelektor: Som hovedprinsipp skal hver enkelt ansatt innen denne stillingskategorien bruke inntil 30 % av tida til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra.

Universitetslektor: Som hovedprinsipp skal hver enkelt ansatt innen denne stillingskategorien bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra.

Felles for stillingskategoriene:Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglige tilsatte i alle stillingskategorier.

For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Fast tilsatte i stilling som professor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin. Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis/førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1011/1198 og universitetslektor kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse, og skal inneholde følgende opplysninger:
  • Forfatter(e), arbeidets tittel
  • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • For bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
 • Vitenskapelige arbeider: Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Det gjøres oppmerksom på at søkere kan be om å bli vurdert for opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor. Et eventuelt opprykk vil være personlig, og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil 3 år, jf. Statsansattelovens § 9 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden.

Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom ansettelsen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

UiT Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen