Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i aldring og geriatrisk helsearbeid

Søknadsfrist: 13.11.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse og omsorgsfag er det ledig en fast 50 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Stillingen tilknyttes instituttets fler- og tverrfaglige masterprogram i aldring og geriatrisk helsearbeid hvor det fra høsten 2019 er studiegrupper ved UiT i Tromsø, Harstad og Narvik. Det er ønskelig at den som tilsettes blir medlem i forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord. Du finner mer informasjon om studiet her.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.04.2020 med arbeidssted Tromsø.

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO), som er ett av ti institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til grunn, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.- programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i åtte forskningsgrupper. Instituttet har rundt 260 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, i Hammerfest, i Narvik og i Harstad.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes må bidra til forskning, samarbeid og faglig utvikling av masterstudiet som helhet, og til utvikling av og undervisning i fagspesifikke emner ved studiet, inkludert klinisk rettet undervisning og veiledning. Til stillingen ligger ansvar for veiledning knyttet til arbeidskrav og eksamener i de ulike emnene, og til masteroppgave. Det er ønskelig at den som ansettes spesielt kan bidra innen fagområdene somatisk- og alderspsykiatrisk helse hos eldre mennesker. Andre arbeidsoppgaver innen fagfeltet må også påregnes.

I fagspesifikke emner vil studenter følge undervisning ved studiested Narvik, Harstad og Tromsø. Vi er i utvikling av en ny IKT-basert fler-campus modell, og den som ansettes skal delta i dette framtidsrettede arbeidet i samarbeid med ansatte på de tre campusene.

Det er forventet at den som får stillingen inngår i lærerkollegiet og bidrar aktivt i faglig og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid og kan delta i å initiere og drive FOU prosjekter

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Master i aldring og geriatrisk helsearbeid er et fler- og tverrfaglig masterprogram. For stillingen kreves bachelorgrad innen en av helsefagutdanningene ergoterapi, fysioterapi, sykepleie eller tannpleie, og mastergrad / ph.d. innen relevant fagfelt.

Videre kreves klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten og / eller spesialisthelsetjenesten til eldre mennesker, både i form av pasientarbeid og FOU-virksomhet. Erfaring fra undervisning / veiledning i høyere utdanning og ledelseserfaring er en fordel. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er et krav.

Personlig egnethet og evne til samarbeid vektlegges. Vi søker en person som er strukturert, selvgående, analytisk, har evne til å kommunisere og samarbeide med andre, er ansvarsfull, positiv, fleksibel og tåler høyt arbeidstempo.

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som førsteamanuensis er:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For fast tilsetting som førsteamanuensis vil dokumentasjon av følgende tillegges stor vekt:

- Selvstendig forskning utover doktorgrad

- Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering

- Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som førstelektor er:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse.

Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som universitetslektor er:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Språkkunnskaper: Søkeren skal beherske norsk eller annet skandinavisk språk, og beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV, inkludert full publikasjonsliste
 • Vitnemål for alle grader
 • Referanser og attester
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Enten: Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid
 • Dokumentasjon av erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering, og dokumentasjon av gjennomført utenlandsopphold og nasjonalt/internasjonalt forskningsnettverk

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Ved midlertidig tilsetting på bakgrunn av manglende vitenskapelige kvalifikasjoner, må søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Arbeids- og lønnsforhold

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte.

Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • Førsteamanuensis: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • førstelektor: 30 % til forskning og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • universitetslektor: 20 % til forskning og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

 • Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.
 • Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198.
 • Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen