LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis innen utdanningskvalitet

Søknadsfrist: 17.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.
Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi/Norges fiskerihøgskole

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en faglig stilling innen utdanningskvalitet for en periode på 2 år. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole (NFH), men vil ha tett samarbeid med de øvrige instituttene ved fakultetet: Handelshøgskolen (HHT) og Arktisk marin biologi (AMB).

Norges fiskerihøgskole er et flerfaglig institutt for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljø innen blant annet ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvar for tre studieprogrammer på bachelor og masternivå; fiskeri- og havbruksvitenskap, akvamedisin og bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management). Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet, og rekrutteringen av nye studenter er god.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder, etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde og om prosjektet

Stillingen skal være en pådriver i det strategiske arbeidet fram mot en SFU-søknad med forventet utlysning høsten 2021, og vil arbeide aktivt med å utvikle den utdanningsfaglige kompetansen på BFE.

Arbeidsoppgavene er tett forankret i fakultetets strategi, og vil være som følger:

 • Lede prosess og etablering av ny prosjektsøknad for SFU (forventet utlysning høst 2021) i samarbeid med senterledelse
 • Utviklingsarbeid knyttet til BFEs strategi innen utdanningskvalitet, herunder koordinere arbeidet i en nyopprettet utdanningsfaglig forskningsgruppe
 • Veiledning, undervisning, formidling og støtte til fagmiljøene ved BFE for å bidra til økt utdanningsfaglig kompetanse
 • Initiere og drive fram universitetspedagogiske prosjektsøknader
 • Forskning innen universitetspedagogikk/det utdanningsfaglige feltet på BFEs strategiske satstingsområder

Arbeidet vil foregå i tett samarbeid med ledelsen ved BFE-fakultetet og de aktuelle fagmiljøene ved de tre instituttene AMB, NFH og HHT. Den som tilsettes i stillingen vil få varierte arbeidsoppgaver som krever selvstendighet, utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet. Personlig egenhet vil derfor tillegges betydelig vekt.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Prodekan Bjørn-Petter Finstad, tlf. + 47 77646962 eller mobil: + 47 97703069, epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

For denne stillingen krever vi:

 • Doktorgrad innenfor ett av BFE sine fagfelt, pedagogikk eller annet relevant område for stillingen
 • Pedagogisk basiskompetanse
 • Relevant undervisningserfaring
 • Prosjektledererfaring
 • Selvstendighet og gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å kommunisere både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, også i digitale kanaler

Vi legger vekt på personlig egnethet og at søkerne har stor motivasjon for stillingen. Den rette kandidaten er: selvstendig i arbeidet og har fokus på samarbeid .

Relevant undervisnings- eller veiledningserfaring vil være en styrke. Kompetanse utover pedagogisk basiskompetanse, herunder dokumentert universitetspedagogisk forskning, vil bli tillagt vekt.

Norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk. Les hvordan du kan dekke språkkravet.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se her.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Vi kan tilby

 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen 

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS