Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 01.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning.


Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, er det ledig 100 % stilling som førsteamanuensis i allmenn- og samfunnsmedisin. Stillingen er tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsgruppe og fagenheten Primærmedisin.

Vi ønsker å sikre det samfunnsmedisinske perspektivet i legeutdanningen i henhold til Forskrift om nasjonale retningslinjer for medisinutdanningen. Vi ønsker også å styrke temaet e-helse i legeutdanningen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Stillingen er ledig for tiltredelse etter avtale.

Stillingens arbeidsområde

Institutt for samfunnsmedisin er organisert i seks forskningsgrupper og fire fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, ernæringsstudiet og Master of Public Health, men instituttet deltar også i andre emner på bachelor- master og ph.d.-nivå. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM), som ledes av Universitetet i Oslo. Instituttet har totalt ca. 200 ansatte.

Allmennmedisinsk forskningsgruppe har prosjekter knyttet til befolkningsundersøkelser (Tromsøundersøkelsen), kliniske problemstillinger, studier av symptomer og helseatferd og helsetjenesteforskning. Forskningsgruppen er samlokalisert med Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø (www.afenord.no) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (www.nsdm.no), og de tre miljøene har tett samarbeid.

Fagenhet for primærmedisin har ansvar for undervisning og praksis for medisinstudenter i primærmedisinske og samfunnsmedisinske fag, samt veiledning av vitenskapelige arbeid (master- og PhD-grad) med primærmedisinske og samfunnsmedisinske tema. Fagenhet for primærmedisin er ansvarlig for den teoretiske og praktiske utdanningen i klinisk allmennmedisin i profesjonsstudiet medisin ved UiT.

I 4. studieår leder enheten emnet som utgjør vårsemesteret 4. år og har ansvaret for delemnet Primærmedisin på fire uker. I 5. studieår har enheten ansvaret for åtte ukers praksis i primærhelsetjenesten i Nord-Norge. Primærmedisin er et hovedfag på 6. studieår, blant annet med praksis i sykehjem og en klinisk eksamen i allmennmedisin på legekontor. Fagenheten underviser også i andre primærmedisinske tema, som trygdemedisin og sykehjemsmedisin, bidrar med utvikling og veiledning av case-basert undervisning, veiledning i konsultasjonstrening og mentorer i langsgående basisgrupper. Utover dette deltar fagenheten med et allmennmedisinsk perspektiv i alle delemner ved legeutdanningen.

Stillingsinnehaver vil bidra i undervisningen på alle disse arenaer, og, i tillegg, kunne undervise på andre utdanninger ISM tilbyr.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Søkeren må være utdannet lege og spesialist i samfunnsmedisin og gjerne også allmennmedisin, samt inneha norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet,
 • Dokumentere utdanningsfaglig kompetanse
 • Beherske norsk/dansk/svensk og engelsk muntlig og skriftlig

Ønskede Kvalifikasjoner og dokumentasjon som vil tillegges stor vekt

 • Det er ønskelig at søker har kompetanse og forskningserfaring i e-helse.
 • Det er videre ønskelig at søkeren har erfaring fra utøvende samfunnsmedisin i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og/eller forvaltningen
 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk
 • Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering
 • Personlig egnethet, erfaring som leder og gode samarbeidsevner vektlegges.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil 15 stk. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen