Stilling:

Universitetslektor / førstelektor / førsteamanuensis i studieprogram Bygg

Søknadsfrist 25.02.2019

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte

campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Om stillingen

Ved Fakultet for Teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det omgående ledig fast stillingi studieprogram Bygg

Stillingen er knyttet til Institutt for Institutt for prosess, energi og miljøteknolgoi, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver vil være undervisning og veiledning av studenter i studieprogram Bygg, med hovedvekt innenfor byggrelevant IT- verktøy, og spesielt BIM. Erfaring fra bygg og anleggsbransjen vil være en fordel. Veiledning av studentprosjekter samt Bachelor hovedprosjekt er også aktuelt. I tillegg kommer deltakelse i det faglige utviklingsarbeidet og administrativt arbeid knyttet til studiene. Det forventes at den som tilsettes er med å delta etter behov i undervisning innenfor andre emner i studieprogrammet.

Søkeren bør ha kunnskap om relevant regelverk innenfor fagområdet. Det vil bli lagt vekt på at den som tilsettes har interesse for, og gode ferdigheter innenfor pedagogisk arbeid.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Søker bør ha bred erfaring fra byggbransjen samt Norsk regelverk innenfor bransjen.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og -innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring og motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i universitets- og høgskolepedagogikk. "Søkere som ikke har de nevnte pedagogiske kvalifikasjonene, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år fra ansettelse. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Til stilling som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Søkere med forskningskompetanse vil bli prioritert. Ved tilsetting som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

Til stillingen som førsteamanuensis kreves det universitetsutdanning i relevante fagområder. Videre kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå i relevant fagområde. "Eventuelt dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen."

Til stilling som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Instituttet vil legge til rette for at kompetansen skal kune oppnås, og ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Da undervisningsspråket er norsk må den tilsatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet, løsningsorientert og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team/grupper
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye systemer

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): NOK 435 500 – 607 700 per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 534 100 – 731 400 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vlkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Instituttet har få kvinner/menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner/menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan Instituttleder Klaus-Joachim Jens (telefon: 91550889) ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, institutt for prosess-, energi og miljøteknologi kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at alle etterspurte og relevante vedlegg må lastes opp sammen med søknad/CV for at en søknad skal vurderes for stillingen.

Søk stillingen