LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førsteamanuensis i informasjonsvitskap

Søknadsfrist: 10.01.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Knowledge that shapes society

Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes.

Do you want to take part in shaping the future?

Førsteamanuensis

Ved institutt for informasjons- og medievitskap er det ledig stilling som førsteamanuensis i informasjonsvitskap. Stillinga har innretting mot området kunstig intelligens med forskingsfokus på det logiske grunnlaget for sosial interaksjon.

Institutt for informasjons- og medievitskap har om lag 80 tilsette på heil- og deltid, av disse er 35 faste vitskaplege tilsette og omlag 25 doktorander og postdoktorar. Instituttet har om lag 1000 studentar og tilbyr mellom anna bachelor- og masterprogram i informasjonsvitskap, medier og kommunikasjon, medie- og interaksjonsdesign, og bachelorprogram i kognitiv vitskap. Frå hausten 2021 vil instituttet tilby eit nytt bachelorprogram i kunstig intelligens. Instituttet opna i 2017 ei avdeling i medieklynga Media City Bergen (MCB). Her er det nye fasilitetar for undervisning og forsking innan medieproduksjon og teknologi. I 2020 vann instituttet fram med ein søknad om å få etablere senter for forskingsdrevet innovasjon (SFI). Senteret, MediaFutures, vil opne i januar 2021.

Den informasjonsvitskaplege forskinga ved instituttet er knytt til tre forskingsgrupper:Interaksjonsforsking, Intelligente informasjonssystem, Logikk og kunstig intelligens. Forsking og undervisning innan kunstig intelligens er eit prioritert område ved instituttet og denne stillinga er ein del av denne satsinga. Meir informasjon om instituttet sine forskingsaktivitetar og utdanningstilbod på www.uib.no/infomedia

Arbeidsoppgåver/ forskingsområde

Stillinga er innretta mot området kunstig intelligens med forskingsfokus på det logiske grunnlaget for sosial interaksjon. Forskingstemaet er motivert av behovet for å forstå korleis menneskelege og datamaskinbaserte agentar samspelar og korleis ein kan handterekompleksiteten i denne interaksjonen, og er sentralt når ein i framtida vil måtte forvente at menneske og maskiner i større grad vil vere likeverdige i ulike typar avgjerder og andre prosessar. Sentrale tema for forskinga i feltet er multi-agent-system, informasjonsaggregering, maskin-etikk, sosiale nettverks-analyse og formell argumentasjon. Stillinga er og open for gode søkjarar med andre kunstig intelligens-perspektiv som fokuserer på sosial interaksjon.

Den tilsette vil bli knytt til forskingsgruppa for logikk og kunstig intelligens (Logic and Artificial Intelligence), og vil få undervisningsoppgåver på alle nivå innan programma i informasjonsvitskap og kunstig intelligens.

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha doktorgrad innan informasjonsvitskap eller tilsvarande. Det er ynskjeleg at søkjarane har synt evne til å publisere forskingsresultat utover doktorgrad på eit internasjonalt nivå innan faget.
 • Ved vurdering av det vitskaplege arbeidet, vil forskinga frå dei siste fem åra verte tillagt særleg vekt.
 • Vi vil leggje stor vekt på at den som vert tilsett er personleg eigna for stillinga.
 • Samarbeidsegenskaper, planer for forskning og ambisjoner for egen undervisning tillegges vekt.

Den som blir tilsett må kunne undervise både på høgare og lågare grads nivå ved instituttet. Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det blir kravd at den som blir tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjing.

Utdanningsfagleg kompetanse

Til stilling som førsteamanuensis vert det kravd grunnleggjande kompetanse for undervising og rettleiing på universitets- og høgskulenivå (sjå lenkje). Dette inneber fullført universitetspedagogisk utdanning, samt grunnleggjande ferdigheiter innan planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervising og rettleiing. Dersom den som blir tilsett ikkje kan dokumentere tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse ved tilsetting, må krava vere oppfylte innan to år.

Utdanningsfagleg kompetanse skal dokumenterast gjennom ei utdanningsfagleg mappe. Denne skal innehalde oversikt over praktisk erfaring og kompetanse, dokumentasjon av dette og eit kortfatta refleksjonsnotat. Notatet skal primært vere knytt til eigenundervisingsfilosofi og vurdering av eigen undervising i høve til kunnskap om studentar si læring i høgre utdanning.

Vi kan tilby

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter lønssteg 68-75 (kode 1011) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 618 600 – 708 000 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse og gode velferdsordningar.

Søknaden skal innehalde

 • Følgjebrev som synar motivasjon for å søkja på stillinga og gjer ei oppsummering av planlagt forskingsaktivitet framover
 • CV
 • Inntil 5 vitskapelege arbeid med opplysningar om kvar dei er publisert. Forskinga frå dei siste fem åra vil bli tillagt særleg vekt.
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Medforfattarerklæringar der kor det er naudsynt for å klargjere ditt bidrag
 • Undervisingsportfolio. Ei samla framstilling som synar din erfaring innan undervising og rettleiing. Legg gjerne ved pedagogiske publikasjonar, eigenutvikla undervisingsmateriell, evalueringsrapportar og motekne undervisningsprisar.
 • Godkjente kopiar av vitnemål og attester
 • Kontaktinformasjon til to referansar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastas opp i Jobbnorge.

Søknadsfrist: 10. januar 2021.

Søknaden skal merkast: 20/12008

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Praktiske spørsmål kring søknadsprosessen kan rettast til HR-rådgjevar Even Michal Endresen

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekrutterepersonar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast omdette.

Den som blir tilsett må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Det vises til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt ogfaglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS