Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis ved Kunnskapssenter for utdanning

Søknadsfrist: 01.03.2020

Om stillingene

Universitetet i Stavanger har ledig inntil tre stillinger som førsteamanuensis ved Kunnskapssenter for utdanning.

Vi søker etter førsteamanuensis som vil arbeide med ulike former for systematiske kunnskapsoversikter i et tett samarbeid med kollegaer, oppdragsgivere og brukere.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie,samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Undervisning og veiledning inngår pr i dag ikke som ansvarsområde for ansatte ved senteret, men det kan bli aktuelt at ansatte bidrar overfor andre enheter ved fakultetet. De som ansettes må derfor ha undervisningskompetanse.

Om kunnskapssenteret

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er et nasjonalt senter som ble opprettet i 2013 ved Forskningsrådet og flyttet til Universitetet i Stavanger fra 01.09.2019.

Hovedformålet med KSU er å sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet (d.v.s. forskning som er relevant for alt fra barnehage til høyere utdanning), arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter, og bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.

I tillegg skal senteret identifisere områder med behov for mer kunnskap og spille dette inn til myndigheter og forskningsmiljøer, og skape møteplasser om utdanningsforskning for forskere, praktikere og myndigheter. Formidlingen tilpasses senterets ulike målgrupper innenfor politikkutvikling, forvaltning, forskning, opplæring og undervisning.

KSU skal være en enhet med faglig autoritet og uavhengighet. Kunnskapssenteret er organisert innen Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Kvalifikasjonskrav

Kunnskapssenteret har behov for både seniorforskere og forskere som er i startgropen på sin karriere (nylig disputert). Det som karakteriserer alle stillingene, er at den som ansettes må være villig til å gjøre kunnskapsoppsummeringer innen mange ulike tema, må like å arbeide med systematikk og ha god innsikt i forskningsmetode. Å gjøre systematiske kunnskapsoversikter er et krevende – og spennende - forskningsarbeid.

Vi ser etter kandidater som:

 • har fullført doktorgrad innen et relevant område for utdanningssektoren
 • har en genuin interesse for å utvikle kunnskapsoversikter
 • kan dokumentere gode språkferdigheter i norsk og engelsk (muntlig og skriftlig)
 • kan dokumentere gode samarbeidsferdigheter og resultater fra samarbeid med aktuelle brukergrupper
 • kommuniserer godt med og kan involvere ulike brukergrupper aktivt, kan formidle resultater til ulike brukergrupper, og kan bidra kreativt til utvikling av nye måter å formidle kunnskapsoversikter på
 • har høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

Kandidater som har erfaring med systematiske kunnskapsoversikter vil være av stor interesse, og vil kunne få forrang, men KSU vil sørge for god opplæring for alle som ansettes. Det er derfor ikke et krav å ha erfaring med systematiske kunnskapsoversikter.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 580.000 - 680.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider, dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse og dokumentert kompetanse relatert til arbeid ved senteret.

Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: camelia.d[email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen