Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis i paleobotanikk

Søknadsfrist: 31.07.2019

Avdeling for fornminne søker Førsteamanuensis i paleobotanikk

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker inntil to førsteamanuensis i paleobotanikk. Stillingene er eksternt finansiert.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling.


Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.


Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Fagområdet for stillingene er paleobotanikk innenfor Holocen periode med kopling til menneskets utvikling i norsk forhistorie, med spesialisering innenfor makrofossilanalyse.

Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig arbeide innnenfor lovpålagte oppgaver iht. kulturminneloven, herunder arkeologiske forvaltningsundersøkelser, samt forskning. Forskningstid er lagt til stillingen.

Arkeologisk museum tilbyr undevisning på PhD-nivå. Søker må kunne veilede studenter på master- og doktorgradsnivå innenfor paleobotanikk dersom det blir aktuelt. Søkere må også formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved avdelingen, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Utvikling, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Arkeologisk museum, Avdeling for fornminne. Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider. Førsteamanuensis vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Fagområde for stillingen er paleobotanikk, innenfor Holocen periode med kobling til menneskets utvikling i norsk forhistorie. Det vil bli utført prosjekt og analyser fra steinalder til middelalder (9800 BC til ca. AD 1536). Arbeid og forskning er hovedsakelig fra en arkeobotanisk synsvinkel på norsk materiale, med koblinger og paralleller til relevante europeiske forhold. Problemstillingene for arbeidet er i hovedsak tverrvitenskapelige, for å kunne besvare spørsmål knyttet til menneskelige forhold i forhistorien.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker primært etter førsteamanuensis med doktorgrad. Eventuelt kan tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet bli vurdert. Søkere med spesialisering innenfor paleobotanikk fra forhistorisk tid foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

Det er et krav med kunnskap om norsk flora, makrofossiltyper samt evne til å utføre botanisk feltarbeid på forvaltningsarkeologiske undersøkelser og rapportering. Du må kunne forfatte en faglig tekst på norsk eller et skandinavisk språk. Forvaltningsspråket er norsk, og faglig rapportering i forvaltning foregår på norsk eller et skandinavisk språk. Dersom du ikke behersker norsk eller et skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Avdelingen har et internasjonalt miljø med mange ulike språk. Arbeidsspråket er norsk og engelsk, men også andre språk forekommer i et internasjonalt miljø avhengig av sammensetningen av personalet.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har

 • erfaring fra relevant feltarbeid og analyser samt rapportskriving
 • erfaring fra prosjektarbeid fra andre relevante deler av Europa, som blir vurdert til å kunne utvikle virksomheten
 • kvartærgeologisk kompetanse og/eller arkeologisk utdanning
 • erfaring med og/eller interesse for veiledning og undervisining
 • publisert forskningsresultat i anerkjente publiseringskanaler av forholdsvis nyere dato
 • deltagelse i relevante nettverk; regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • kunnskap i andre språk enn norsk
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 576.000 - 682.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige. Forvaltningsmessig erfaring og kompetanse vil også bli vektlagt, samt personlig egnethet for stillingen. I den samlede vurderingen vil også behov til aktuelle fagområder vektes inn.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju før det avgis innstilling.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 5183 1558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og evt kunstnerisk virksomhet.
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting. Alternativt kan en delingslink til en dropbox vedlegges. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering, må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen