Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis / universitetslektor i dans

Søknadsfrist: 02.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis/ universitetslektor i dans for ansettelse i opptil 150% fast stilling fra 01.08.2020. Ressursen kan fordeles på to eller flere stillinger med minimum stillingsandel på 50%.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og 50 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisertmusikk, dans, korpsdirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk.


UK er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogrammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er UK også en profilert kulturaktør i regionen.


UK er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.


Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon er en heterogen miks av faggrupper. Avdelingen består av ca. 25 ansatte med høy kompetanse innenfor en spredt fagportefølje, hvor gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktogradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde basert på helt særegne disipliner.

Vi søker primært kandidater med kunstnerisk kompetanse på førsteamanuensisnivå, det vil si doktorgrad eller dokumentert kunstnerisk virksomhet på høyt internasjonalt nivå. Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse for ansettelse som førsteamanuensis kan det bli aktuelt å foreta ansettelse i ren undervisningsstilling som universitetslektor. Universitetslektor kan søke kvalifikasjonsopprykk til førsteamanuensis i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

De som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå innenfor dans, drive kunstnerisk utviklingsarbeid og formidle forskningsresultat innenfor relevante områder ved avdelingen, samt bidra til utvikling av samarbeid med kultursektoren.

Utvikling av varierte læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, inngår i stillingene.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved universitetet.

Arbeidsområde og fagmiljø

Stillingene er organisatorisk tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon.

Fagområdet for stillingene er utøvende samtidsdans, spesifisert innenfor:

 • samtidsdans teknikk/fysisk praksis
 • samtidsdansrepertoar

Tilleggskompetanse i et eller flere av følgende fagområder inngår i stillingene:

 • improvisasjonskunnskap
 • body research/somatisk praksis
 • skaping og innstudering av koreografisk arbeid
 • veiledning av studentenes selvstendige prosjekter
 • komposisjon/koreografi
 • artistic research
 • klassisk ballett for samtidsdansere
 • dans og teknologi

I tillegg til å undervisning og forskning skal de som ansettes arbeide med studieplanutvikling, både på bachelornivå og i utarbeidelse av eventuelle studier på masternivå.

Det inngår 25% fagadministrasjon i en av stillingene.

Kompetansekrav

Vi søker etter førsteamanuensis med

 • dokumentert kunstnerisk virksomhet på høyt internasjonalt nivå eller doktorgrad som er relevant for fagområdet og
 • grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

For ansettelse som universitetslektor bør du ha:

 • dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang og
 • utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper og/eller relevant arbeidserfaring

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Videre legges det vekt på at du

 • har erfaring som utøvende danser på internasjonalt nivå
 • kan vise til kunstneriske eller forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt, og til progresjon i kunstnerisk utvikling og forskning.
 • har kunnskap om ulike retninger innenfor samtidsdans som har relevans i dag, og at undervisningen gjenspeiler dette.
 • har en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
 • kan undervise i flere fagområder/emner.
 • er motivert til å bidra til videreutvikling av dansestudiet ved UiS (BA i dans og eventuelt studieprogram på masternivå), gjennom faglige diskusjoner, samarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • har evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen, og erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter i undervisningen.
 • har erfaring fra samarbeid med arbeids- og kulturliv og evne til å bygge og ivareta relevante nettverk.
 • har høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
 • Et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS.
 • Mulighet for faglig utvikling og anledning til å søke kvalifikasjonsopprykk til førsteamanuensis/professor i samsvar med nasjonale regler.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 550.000 - 680.000 bto pr år eller l.pl 17.510, kode 1009 universitetslektor, kr 500 000 - 580 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innlevert dokumentasjon på kunstnerisk produksjon og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere menn til førstestilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingene er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Nærmere opplysninger

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder Jens T. Larsen, tlf: 51834024 / 98220796, e-post: [email protected] eller
 • Studieprogramleder for dans, Leith Symington tlf: 51834045 / 92856994, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: 51301216, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingene elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring.

Det skal foretas ansettelse i opp til 150% fast stilling. Nedre stillingandel er 50%, oppgi hvilken stillingsandel som er ønskelig i søknaden.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • Relevante vitnemål og attester
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
 • Inntil 15 arbeider som er sentrale i din kunstneriske virksomhet/utviklingsarbeid (inklusiv eventuell doktorgradsavhandling) hvor dokumentasjon skal bestå av:
  • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video eller liknende samt oversikt over hvor arbeidene er vist
  • Publikasjoner basert på søkerens utøvende og/eller skapende virksomget
  • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger ved for eksempel program, samt omtale eller kritikker i anerkjente publikasjoner
  • Bekreftelser på kunstneriske priser og oppdrag
 • Inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Du må sette opp en tydelig oversikt over de arbeider du konkret ønsker at skal vurderes. Det er viktig at de arbeidene som sendes inn er av et omfang som danner godt nok grunnlag for sakkyndig komité til å vurdere søkerens kompetanse. Når du foretar et utvalg som du ønsker vurdert anbefales det at du får synliggjort kvalitet, aktualitet, selvstendighet/samarbeid, bredde og synlighet i dine arbeider.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Du kan henvise til hjemmesider eller en samlet digital plattform som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at du uthever hva som ønskes vurdert.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen