Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 21.05.2019

Institutt for sosialfag søker etter Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i rettsvitenskap

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sosialfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr bachelorutdanning i barnevern og sosialt arbeid, samt tre masterutdanninger: Toårig masterprogram i Sosialt arbeid og sosialpedagogikk og to internasjonale masterstudier, Nordic Master in Social Work and Welfare og Social Work with Families and Children. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid og i velferdsforvaltning. Det arbeides med å opprette en treårig bachelorutdanning i psykologi. Det er i dag 66 ansatte og 830 studenter tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i rettsvitenskap. Stillingen er ledig 01.09.2019.

Fagområde for stillingen er velferdsrett med spesielt vekt på barnevernrett.

Som førsteamanuensis/førstelektor vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og evt. doktorgradsnivå innenfor velferdsrettslige tema, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet. Det forventes også at du bidrar til utvikling av samarbeid med arbeidslivet og praksisfeltet.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for undervisnings- og forskningspersonale ved UiS.

Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kravet til førsteamanuensis eller førstelektor kan det bli aktuelt å foreta fast ansettelse i ren undervisningsstilling som universitetslektor.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Institutt for sosialfag. Instituttet har et bredt sammensatt fagmiljø. Profesjonsutdannelsen for barnevernspedagoger og sosionomer er en stor del av instituttets virksomhet. Profesjonsutdannelsene er integrerte / helhetlig utdanninger med bidrag fra ulike fagdisipliner, og også master programmene bygger på denne flerfagligheten. Dette innebærer at den som ansettes også skal ivareta fag- og temaansvar, fagadministrativt arbeid og undervisningsoppgaver i samarbeid med øvrig fagpersonell.

Den som ansettes skal kunne undervise innenfor de juridiske emnene i både i tre-årig bachelorutdanning for barnevernspedagoger og tre-årig bachelorutdanning for sosialt arbeid (sosionom), samt i ulike integrerte masteremner og på videreutdanninger.

Arbeidsoppgavene vil være undervisning, veiledning, faglig utvikling, forskning og eksamensarbeid relatert til fagområdet.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse som førsteamanuensis må du ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor juridiske emner.

For ansettelse som førstelektor må du kunne dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt.

For ansettelse som universitetslektor må du ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap og minimum to års relevant praksis.

Videre bør du ha særlig kunnskap innenfor velferdsrett og forvaltningsrett. Det er også ønskelig med erfaring fra arbeidslivsrett. Søkere med spesialisering innenfor barnevernrett foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor velferdsretten forøvrig eller nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

Undervisningserfaring tillegges vekt. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Det vil legges stor vekt på at du har gode samarbeidsevner, er fleksibel og har vilje og evne til å arbeide tverrfaglig.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk svært godt ved tiltredelse, og da kunne undervise, veilede, evaluere osv. på alle tre nivåer (bachelor, master og i førstestilling PhD). Den som ansettes må også kunne gi undervisning og veiledning på engelsk.

Videre legges det vekt på at du har

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510: førsteamanuensis/førstelektor kode l 17.510, kode 1011/1198, LR 24, kr 586.500 – 682.200 bto pr år og universitetslektor kode 1009, LR 25, kr 555 100 – 619 300 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Kirsten Sikveland, tlf 51833701, epost [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen