Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis i nordlig kystøkologi

Søknadsfrist: 09.08.2019

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig en fast stilling som professor/førsteamanuensis i nordlig kystøkologi. Stillingen er plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi og Forskningsgruppen Arktisk marin systemøkologi.

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) samler 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer.

Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene.

Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelige ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Stillingens tema er marin kystøkologi ved høye breddegrader. Forskningsfokus er biologiske og funksjonelle responser av miljøpåvirkninger som klimaendringer og/eller menneskelig aktivitet i kystøkosystemer i Nord-Norge og på Svalbard. Det er ønskelig med eksperimenter som studerer miljøeffekter i kystsamfunn, og undersøkelsene kan rettes mot marine evertebrater, makroalger og/eller fisk. Det er ønskelig med kandidater som inkluderer eller fokuserer på bentiske systemer i tidevannsonen og/eller sublittoralen.

Det forventes at den nye stillingen bidrar til å fremme AMSE sin forskning gjennom aktive forskningsprosjekter, søknader om forskningsprosjekt, metodeutvikling, eksperimenter og feltstudier, vitenskapelig samarbeide og publisering. Det forventes interesse for forskningsformidling. Vi søker en høyt motivert og reflektert forsker og underviser som utfyller den eksisterende ekspertisen ved AMSE, BFE og UiT.

Den nye stillingen forventes også å utvikle og undervise og/eller bidra til undervisning i biologi på undervisningsprogrammene på BA, MS og PhD-nivå, og eventuelt andre gradsprogrammer ved UiT. Både forskning og undervisning skal inneholde sterke kvantitative komponenter. Veiledning og mentorvirksomhet på studentoppgaver/avhandlinger på BA, MS og PhD-nivå forventes og det samme gjelder deltagelse på feltbasert og/eller skipsbaserte aktiviteter. BFE og AMB har sterkt fokus på kompetanse i undervisning og studentveiledning samt å forbedre undervisningsmetoder.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav for denne stillingen er en PhD-grad i biologi, marinbiologi eller økologi, zoologi eller tilsvarende. For å bli vurdert til å ha professorstillingskompetanse må mengden av forskning på høyt nivå være betydelig større enn det som kreves for en førsteamanuensisstilling. Vi ønsker søkere som har en sterk nasjonal og internasjonal vitenskapelig nettverk som vil bidra til å styrke vår generelle marinbiologiske kompetanse.

Søkeren må ha dokumentert kompetanse og interesse i marin kyst og/eller fjordøkologi. Det vil være en fordel med en godt dokumentert bakgrunn i eksperimentelt design. Eksperimentelle studier og/eller feltbasert forskning ved høye breddegrader vil utgjøre en viktig del av forskningen. Det er ønskelig med dokumentert erfaring i kvantitative metoder, biostatistikk og modellering.

Kandidaten må dokumentere sin erfaring med å initiere eksternt finansiert forskning som er relevant for denne stillingen og søkeren må ha en sterk publiseringsportefølje i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering. Deltagelse i og bidrag til nasjonale og internasjonale vitenskapelige møter er også relevant for denne stillingen.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år, jf. statsansatteloven § 9 og universitets- og høgskolelovens § 6-5,1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Lønn

Stillingen lønnes i kode 1013 (professor) eller 1011 (førsteamanuensis), avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Språk

Det er et krav at søkeren har svært god engelskspråklig skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Det er en fordel med ferdighet i norsk eller et annet skandinavisk språk. Hvis kandidaten mangler dette, forventes det at kandidaten lærer seg norsk på et funksjonelt nivå i løpet av tre år. Les hvordan du dekker språkkravet.

Vi oppmuntrer til teamarbeid både i undervisning og forskning. Vi ser etter en kollega som har svært gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til forskningssamarbeid.Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe.

For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Generell informasjon

Mer informasjon og retningslinjer det henvises til i våre kunngjøringer finnes her.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen