Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis i mikroalger

Søknadsfrist: 22.11.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som førsteamanuensis/professor innen området mikroalger og/eller marine microbiom. Stillingen er plassert i forskningsgruppen for mikroalger ved Norges fiskerihøgskole. Gruppen har hovedfokus på tre områder: alge bioteknologi, molekylær mikrobiell økologi og mikrobiell syntetisk biologi. Lovende unge kandidater og/eller erfarne forskere oppfordres til å søke stillingen. Stillingen gir mulighet til å være med på å utvikle og lede forsknings- og utdanningsprogram innenfor en eller flere av disse fokusområdene.

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Norges fiskerihøgskole (NFH) er en flerfaglig enhet for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljøer blant annet innen ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvaret for 3 studieprogrammer med bachelor og masternivå; fiskeri- og havbruksvitenskap, Akva-medisin og bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management). Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet hos studiesøkere og de siste årene har det vært betydelig flere kvalifiserte søkere enn studieplasser.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Stillingens forskningsområde

Stillingen vil inngå i forskningsgruppen for mikroalger ved NFH. Gruppen består av to faste vitenskapelige stillinger og to faste og to midlertidige lab-ingeniørstillinger, to post doc og fem PhD- stillinger. Den som får stillingen vil få mulighet til å rekruttere minst en PhD kandidat.

Gruppens forskning er basert på at nordlig tempererte og arktiske mikroalger som evolusjonært har utviklet genom-kodede fysiologiske/metabolske prosesser som - er kartlagt mekanistisk - kan brukes til ny teknologi for utvikling av nye prosesser til blant annet karbonfangst og –utnyttelse, eller bioprospektering.

Gruppens faglige filosofi er basert på at mikroorganismer kontrollerer storskala økosystemfunksjoner og biogeokjemiske prosesser og at den mekaniske forståelse av genom-kodede prosesser kan brukes til ny systemforståelse. Stillingen omfatter derfor også samarbeid med fagområder som bioteknologi, oseanografi, fiskeri og marin økologi.

I tillegg til generell forskning på taksonomi, fysiologi og moderne gjennom-rettet forskning, er gruppen involvert i et prosjekt rettet mot bærekraftig kommersiell utnyttelse av mikroalger ved opptak av CO2 fra fabrikkrøyk. Gruppen er også involvert i blant annet bioprospektering og alternativ utnyttelse av CO2. Tilgjengelige laboratoriefasiliteter inkluderer temperatur og lysregulerte klimarom med forsøksreaktorer samt et velutstyrt laboratorium, storskala reaktorer og prøvetakingsbåt ved den samarbeidende industribedriften. Stillingen forventes å inngå i de ovennevnte aktiviteter i gruppen, og bidra til videreutvikling av disse fagområdene.

Stillingen har undervisningsansvar innen marin bioteknologi/mikroalger og forventes å bidra i undervisning både på bachelor- og masternivå, samt veiledning av studenter på master- og doktorgradsnivå. Tverrfaglig samarbeid vedrørende videreutvikling av våre undervisningsprogrammer forventes, og stillingen forventes å bidra med kommunikasjon og formidling internt ved UiT og til samfunn for øvrig.

Kvalifikasjonskrav

Søkeren forventes å ha følgende kvalifikasjoner:

 • Kandidaten må ha en eksellent vitenskapelig portefølje og må kunne vise til publikasjoner i anerkjente internasjonale fagfelle-vurderte vitenskapelige tidsskrifter. Antallet publikasjoner må være passende for det nåværende stadiet i kandidatens karriere. Disse publikasjonene bør være innenfor minst et av de følgende fagområdene: mikroalger, mikrobiell økologi, planteplankton, marine mikrobielle samfunn, metabolsk manipulering eller syntetisk biologi
 • Kandidaten må ha undervisningserfaring og må være i stand til å undervise i tekniske fag relatert til bioteknologi. Dette må være dokumentert gjennom tidligere undervisningserfaring, gjennom kandidatens pedagogiske mappe eller et 1 sides undervisningsfilosofi dokument som må legges ved søknaden.
 • Kandidaten må være i stand til å skaffe ekstern finansiering. Dette må dokumenteres enten som tidligere oppnådde finansieringer av søknader eller som et 1-sides dokument der kandidaten beskriver fremtidige forskningsambisjoner og strategi for å innhente forskningsmidler. Dokumentet må vedlegges søknaden.
 • Kandidaten må beherske engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig eller annet skandinavisk språk. Hvis kandidaten ikke kan et skandinavisk språk må denne være villig til å oppnå tilstrekkelig språklig nivå i henhold til Bergens-testen eller UiT norsk kurs nivå B2 innen 3 år etter ansettelse. Les hvordan du kan dekke språkkrav

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som professor er:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det legges vekt på at du kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som førsteamanuensis er:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

I tillegg er det en fordel om kandidaten har en eller flere følgende kvalifikasjoner:

 • Basiskunnskap innenfor mikroalge fysiologi og biokjemi
 • Erfaring med taksonomisk identifisering av mikroalger og bakterier, samt etablert erfaring med både moderne molekylære metoder slik som Illumina tag-sekvensering, men også tradisjonelle morfologibaserte teknikker
 • Må kunne bruke moderne analyse verktøy slik som programmeringsspråkene R, Python og/eller Matlab
 • Erfaring med massekultivering av mikroalger og/eller oppskalert bioprosessering som inkluderer for eksempel fermenteringer eller høsting av biomasse
 • Transkriptom-analyser, metabolomikk, lipidom og/eller proteomikk anvendt på alger og/eller andre mikroeukaryoter.
 • Neste generasjon sekvensering som inkluderer RNA-sekvensering og/eller metagenomikk av bakterier og mikroalger
 • PacBio or Nanopore teknologi med “long read sequencing”
 • Masse-spektromi inkluderende MS-imaging eller stabil - isotop analyser
 • Erfaring og ønske om å integrere genetikk, syntetisk biologi og/eller metabolsk ingeniørkunst utført på mikroalger for å fremme bærekraft i Arktis
 • Erfaring med å studere marine mikrobiomer og planteplanktonsamfunn
 • Erfaring med kontrollteknikk teori brukt på bioprosessering og molekylære systemer
 • Erfaring med bioinformatikk brukt på mikroeukaryote genomer og genom-informerte biologiske egenskaper

Forskningsområdet tillagt stillingen er diversifisert og krever tverrfaglig tilnærming. Gode lederegenskaper er derfor viktig.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Vi legger vekt på din personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Kvalifiseringsvilkår

Det kan gjøres ansettelse på kvalifiseringsvilkår dersom kandidaten har utilstrekkelige vitenskapelige kvalifikasjoner. Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling. For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstillinger kreves i tillegg:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Søkere til professorstillinger må dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse som førsteamanuensis vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For stilling som professor må tilleggskravene for professor til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt, men det kan ansettes med samme forbehold som nevnt når det gjelder basiskompetansen.

Vi kan tilby

Arbeidsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Vi tilbyr gode statlige velferdsordninger og gode vilkår for pensjon og lån via Statens pensjonskasse.

Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt i denne stillingskategorien bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra.

Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien. For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fast tilsatte i stilling som professor/førsteamanuensis har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

Lønn

Professor/førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ 1013/1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det vil også bli avholdt prøveforelesning.

Søkere må ta med originale vitnemål og attester til intervju.

Kjønnskvotering

UiT Norges arktiske universitet ønsker å rekruttere kvinner til forskning. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Send inn din søknad via www.jobbnorge.no

For å bli vurdert av bedømmelseskomiteen er det viktig at vedlagte dokumenter som er nevnt nedenfor, vedlegges i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og attester (attestert)
 • Referanser med kontaktinformasjon
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Et 1-siders dokument som beskriver pedagogisk filosofi og undervisningsstrategi
 • Dokumentasjon av språkkunnskaper
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.
 • Et 1-siders forskningsstrategidokument som beskriver kandidatens kjernekunnskaper når det gjelder fremtidig innovasjon innenfor UiTs Microalgegruppe.
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Liste over alle dine vitenskapelige arbeider

Listen over vitenskapelige arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen