Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis i epidemiologi

Søknadsfrist 05.04.2019

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for Samfunnsmedisin er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/professor i epidemiologi med Tromsø som arbeidssted.

UiT - Norges arktiske universitet har etablert et bachelorstudie i ernæring og starter opp et nytt masterprogram i klinisk ernæring fra høsten 2019. Programmene drives i fellesskap av Institutt for samfunnsmedisin, Institutt for klinisk medisin og Institutt for medisinsk biologi. Vi søker nye kollegaer som kan være med og styrke miljøet innen epidemiologi/ernæringsepidemiologi/vitenskapelig metode. Vi tilbyr tverrfaglig samarbeid, nærhet til det kliniske miljøet, og mulighet til å prege morgendagens ernæringsfagfolk. Vår ambisjon er å utvikle et studium som legger vekt på tidlig pasientkontakt, kommunikasjon, en sterk basalfaglig basis, kritisk tenking og et helhetlig perspektiv.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra ca. 01.07.19.Institutt for samfunnsmedisin er organisert i fire fagenheter for undervisning og seks forskningsgrupper. Størstedelen av undervisningen gis på medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap og på bachelor- og masterstudiet i ernæring.Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen, som ledes fra Universitetet i Oslo. Instituttet har totalt ca. 200 ansatte.Instituttets forskning er tungt forankret innen det epidemiologiske fagfeltet og særlig basert på befolkningsundersøkelsene Kvinner & Kreft og Tromsøundersøkelsen.

Du får jobbe med

Undervisningsoppgavene vil først og fremst være knyttet til utvikling av, undervisning og veiledning innenfor masterprogrammet i klinisk ernæring og bachelorprogrammet i ernæring. Vi søker primært etter en person med kompetanse innen epidemiologi, ernæringsepidemiologi, kunnskapshåndtering og statistikk. Vedkommende vil primært bli ansvarlig for undervisning i epidemiologisk metode generelt og ernæringsepidemiologi spesielt, samt planlegging og gjennomføring av bachelor/masteroppgaver. Annen undervisning må også påregnes samt utviklingsarbeid knyttet til masterprogrammet i klinisk ernæring. Undervisnings- og veiledningsoppgaver på medisinstudiet og mastergradsprogrammet i folkehelse vil også være aktuelt. Ved tilsetting vil det bli avgjort hvilken forskningsgruppe søkeren vil bli tilknyttet. Det forventes at den som blir tilsatt driver aktiv forskning bygget på eksisterende eller nye datakilder, og søker ekstern finansiering.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for stillingen er:

Kvalifikasjonskrav

Det kreves en sterk faglig bakgrunn innen epidemiologi på minimum doktorgradsnivå. Den som tilsettes må ha kompetanse innenfor kvantitative forskningsmetoder på ph.d.- eller tilsvarende nivå, gjerne med vekt på ernæringsepidemiologiske metoder. Søker må ha forskningserfaring innen epidemiologi. Kompetanse innen ernæringsepidemiologi vil telle positivt. Søker må legge fram en plan for sin framtidige forskning som viser hvordan den kan videreutvikle og styrke ernæringsmiljøet på instituttet.

For å bli tilkjent professorkompetanse må det dokumenteres betydelig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Vitenskapelig nivå må samsvare med Nasjonale normer for professorkompetanse i medisin og helsefag.

For stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For fast tilsetting som førsteamanuensis vil dokumentasjon av følgende tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe.Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Søker må også kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig på engelsk.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • professor/dosent/førsteamanuensis: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • førstelektor: 30 % til forskning og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • universitetslektor: 20 % til forskning og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via jobbnorge og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Ved midlertidig tilsetting på bakgrunn av manglende vitenskapelige kvalifikasjoner, må søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

UiT Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Generell informasjon

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen