Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Innstegsstilling som førsteamanuensis / postdoktor i regnskap

Søknadsfrist: 21.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (PhD).


Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er omlag 80 ansatte og 1.200 studenter tilknyttet fakultetet.

Handelshøgskolen ved UiS er organisert i tre avdelinger: Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis eller postdoktor til innstegsstilling i regnskap ved Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap.

Den som ansettes skal styrke fakultetets forsknings- og undervisningsaktivitet innenfor regnskap og vil bli gitt gode betingelser for egen kompetanseutvikling.

Som førsteamanuensis/postdoktor vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå innenfor finansregnskap, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved fakultetet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis/professor.

Kvalifikasjoner

For ansettelse kreves oppnådd doktorgrad, fortrinnsvis innenfor regnskap. Doktorgrad i samfunnsøkonomi eller finans vurderes også som aktuelt.

Du må kunne undervise i finansregnskap, men kan ha spesialisering innenfor nærliggende områder som for eksempel økonomistyring og revisjon.

Nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet vektlegges.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på syv år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på syv år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Videre vektlegges:

 • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
 • Evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen.
 • Erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen.
 • Formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering.
 • Evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Erfaring med relevant internasjonalt forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning.
 • Høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.

Innstegsvilkår

Det er en forutsetning for ansettelse på innstegsvilkår at det ikke har gått mer enn fem år siden du disputerte for doktorgraden, det gis tillegg for permisjon tilknyttet fødsel eller adopsjon.

Førsteamanuensis på innstegsvilkår ansettes for en åremålsperiode på sju år med mål om å kvalifisere seg for fast ansettelse som professor.

Postdoktor ansettes for en åremålsperiode på sju år med mål om å kvalifisere seg for fast ansettelse som professor eller førsteamanuensis, betinget av oppnådde kvalifikasjoner i åremålsperioden. Ansettelse som postdoktor på innstegsvilkår forutsetter at du ikke har vært ansatt i mer enn ett år i ordinær postdoktorstilling i Norge eller ved en utenlandsk institusjon.

Det vil bli foretatt en midtveisevaluering etter en treårsperiode og sluttevaluering innen åremålsperiodens utløp. Eventuelt tilbud om fast ansettelse gis på bakgrunn av sluttevalueringen. Kvalifikasjonskrav for fast ansettelse fremgår av "Criteria and Evidence for Recommendation Regarding Tenure, University of Stavanger Business School".

Ansettelse på innstegsvilkår foretas i samsvar med Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår.

Vi tilbyr

 • gode arbeidsbetingelser og tilrettelegging for kompetanseutvikling
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510. Førsteamanuensis kode 1011, kr 640.000 - 760.000 bto pr år eller postdoktor kode 1352, kr 530.000 - 630.000 bto pr år, med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings-og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/ formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

Basert på sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til prøveforelesning og intervju før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til vitenskapelig stlling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, 51833701, e-post [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse inntil
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS