Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis vikariat (20%) ved Kardiologisk avdeling - HLK

Søknadsfrist: 04.01.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig stilling (vikariat) som førsteamanuensis i 20 % stilling (stillingskode 1011), ved Kardiologisk avdeling, Hjerte- lunge- og karklinikken.

Stillingen er midlertidig for 1 år med mulighet for forlengelse.

Hjerte-, lunge- og karklinikken er Norges og Nordens største senter for behandling av hjerte- og karsykdommer og har en egen avdeling for behandling av lungesykdommer. Klinikken har hovedvekt på høyspesialisert medisin og utreder og behandler alle former for hjerte-, kar- og de fleste former for lungesykdommer.

Arbeidsoppgaver

Personen som ansettes vil ha ansvar for undervisning av medisinske studenter i modul 3 og 8 i hjertesykdommer, dvs. kliniske smågrupper, klinikker og forelesninger, samt deltagelse i eksamensarbeid, veiledning av studentoppgaver og eventuelt propedeutikkundervisning ved behov. Arbeidet omfatter rekruttering av pasienter til undervisningen og det kreves generell klinisk virksomhet for at det skal kunne ivaretas. Personen som ansettes forutsettes også å bidra på seminarer og foredrag i henhold til undervisningsplanen.

Personen som ansettes må være en aktiv forsker som må bidra til det meget omfattende forskningsmiljøet i avdelingen.

Undervisningsoppgavene vil kunne endres avhengig av aktuelt behov.

Stillingen er en forsknings- og undervisningsstilling. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Undervisningsoppgavenes faglige nivå krever at den som tilsettes må ha autorisasjon som lege og er godkjent spesialist i hjertesykdommer.
 • Leger under spesialisering med relevant klinisk erfaring kan også søke.
 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting.
 • Erfaring med undervisning av medisinstudenter.
 • Personen som ansettes må være en aktiv forsker med ambisjoner for videre forskning i hjertesykdommer.
 • Undervisningsformen krever at den som tilsettes har tilgang til og deltar i den kliniske virksomheten ved Kardiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Det er derfor et absolutt krav at den som tilsettes i førsteamanuensisstillingen, samtidig innehar stilling som lege ved nevnte sykehusavdeling.

Søkere som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil ikke kunne utføre de tiltenkte undervisningsoppgavene, og kvalifiserer dermed ikke for stillingen.

Undervisningsspråket er norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk. Søker må ha undervisningskompetanse.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som er fleksibel, entusiastisk og motivert.

Personlig egnethet og samarbeidsevne vil også bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Lønn etter kompetanse som førsteamanuensis (stillingskode 1011), brutto årslønn fra kr 618 600 til 682 000(Lønn oppgitt i 100 % stilling.)
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Dokumentasjon på undervisningskompetanse, f.eks. oversikt over konferanseinnlegg og undervisning gjort for kolleger og studenter.
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Evt: Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder og professor Thor Edvardsen Tlf: +47 23 07 00 00, e-post: [email protected]
 • Administrativ koordinator i Hjerte-, lunge og karklinikken, Maria Foss, tlf 454 25 649

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS