Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i programmering

Søknadsfrist: 01.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

En fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i programmering er ledig ved Institutt for informatikk (IFI) på Seksjon for programmering under forskningsgruppen Programmeringsteknologi (PT). Instituttet søker en potensiell vitenskapelig leder med en klar forskningsvisjon, utdanningsmessige og administrative ferdigheter, evne til å etablere og lede forskningsprosjekter, og som vil styrke vår forskning og utdanning innen programmering.

PT-gruppen arbeider med verktøy og programmeringsspråk som utgjør det teknologiske fundamentet for IT-systemer. Forskningstemaer i gruppen er empirisk programvareutvikling, design av objektorienterte modeller og programmeringsspråk, implementering i distribuerte systemer og algoritmer for parallell programmering.

Kvalifikasjonskrav

Kandidaten må ha en PhD i programmering eller et tilstøtende fagområde og må ha utført aktiv forskning i programmering etter avlagt doktorgrad og kunne dokumentere vitenskapelige resultater innen dette feltet såvel som erfaring innen utdanning og forskningsledelse.

Denne stillingen er primært rettet mot følgende temaer i programmering:

 • Distribuerte objekter
 • Språkparadigmer for nettskyen og mobilapplikasjoner
 • Designmønstre
 • Modellering
 • Empirisk utvikling av algoritmer for parallell programmering

Se også PT-nettsiden for beskrivelse av gruppen.

Vurderingskriterier

 • Søkeren må ha en PhD i programmering eller et tilstøtende fagområde og en vitenskapelig referanseliste som bekrefter hans eller hennes kapasitet til å sette seg inn i nye og utordrende temaer.
 • Søkeren må ha gjennomført og publisert praktisk og empirisk (ikke formell) forskning innen design, utvikling og implementering av parallelle algoritmer, distribuerte systemer, programmeringsspråkkonsepter og -systemer, i motsetning til forskning hovedsakelig basert på teoretiske hensyn. Den foretrukne kandidaten har solid erfaring fra utvikling av nevnte systemer.
 • Gode publikasjonsresultater relevante for fokusområdet er et krav. Søkeren må ha internasjonale publikasjoner i anerkjente publikasjonskanaler. I bedømmelsen av publikasjonene vil det bli lagt vekt på arbeidenes originalitet, kvalitet, skop og innvirkning. Det vil bli lagt spesiell vekt på siste 5 års forskningsproduksjon.
 • Søkeren bør også kunne lede og samarbeide i forskningsprosjekter. En sterk merittliste innen akademisk og adminstrativt lederskap er en fordel, likeså erfaring med å tilegne seg ekstern forskningsfinansiering.
 • Søkeren må ha erfaring fra programmeringsundervisning og være engasjert i laveregrads og høyeregrads undervisning. Søkeren bør også ha erfaring med å veilede master- og doktorgradsstudenter. Han eller hun må kunne undervise og utvikle emner i programmering på alle nivåer.
 • Søkeren må kunne fremvise en aktiv tilnærming til formidling av forskningsresultater og kunnskap.
 • Søkeren må kunne dokumentere pedagogiske ferdigheter.
 • Det er et krav at søkeren behersker skriftlig og muntlig engelsk.
 • Det forventes at kandidaten tar et tungt ansvar for undervisning og videreutvikling av gruppens emner på alle nivåer. Bacheloremner og delvis også masteremner gis på norsk. Aktuelle kandidater må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk på et nivå som gjør vedkommende i stand til å undervise på norsk (eller et annet skandinavisk språk) på aktuelle laveregradsemner.

Kandidater til stillingen vil bli valgt utifra eksellense i henhold til disse kriteriene. Faglig bakgrunn relatert til pågående forskningsaktiviteter i gruppen er en sterk fordel. En forskningsplan som demonstrerer hvordan søkeren relaterer seg til PT-gruppens aktiviteter er et krav. Søknader som ikke tydelig beskriver hvordan søkeren relaterer seg til PT-gruppens forskning, vil ikke komme i betraktning.

Pedagogiske kvalifikasjoner, undervisningserfaring og holdning til undervisning er viktige faktorer i evalueringen av kandidaten. Det forventes at kandidaten demonstrerer tilhørighet til SoTL-kriteriene (Scholarship of Teatching and Learning), som er beskrevet lenger ned i teksten.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 640 200 til kr 741 300 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Et profesjonelt stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • et dokument (1-4 sider) som beskriver søkerens vitenskapelige visjon og ambisjoner for nærmeste fremtid
 • detaljert CV (inkludert komplett liste over utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, prosjektanskaffelser og koordineringserfaring, priser og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • kopier av utdanningsvitnemål og karakterutskrifter (bachelor og master), doktorgradsvitnemål og anbefalingsbrev
 • en komplett liste over publikasjoner og faglige utmerkelser og priser (hvis dette ikke er inkludert i CVen)
 • fulltekst av inntil 10 utvalgte publikasjoner søkeren ønsker å inkludere i evalueringen
 • et dokument som diskuterer viktigheten, sammenhengen og relevansen av de utvalgte artiklene for denne stillinge
 • en undervisningsportefølje som beskriver søkerens kvalifikasjoner i lys av SoTL-kriteriene:
  • Fokus på studentenes læring
  • Klar utvikling over tid
  • Forskende tilnærming
  • Kollegial holdning og praksis
 • Undervisningsporteføljen er forventet å inneholde:
  • Oversikt over undervisningserfaring såvel som arbeid med utvikling/revisjon/fornyelse av studieplaner og design av emner
  • Dokumentasjon på undervisningskvalifikasjoner og veiledning av master og doktorgradsstudenter
  • Inntil en side som beskriver søkerens undervisningsfilosofi
  • beskrivelse av formidlingsaktiviteter utover vitenskapelige publikasjoner
 • liste over 3 referansepersoner (navn, forhold til søkeren, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader der forventede vedlegg mangler, vil ikke komme i betraktning.

I evalueringen av de kvalifiserte kandidatene vil hele spekteret av vurderingskriteriene over bli eksplisitt adressert og vurdert.

De høyest rangerte kandidatene etter den sakkyndige bedømmelsen vil bli invitert til intervju og bli bedt om å gjennomføre prøveundervisning. Referanser kan bli konsultert.

Andre opplysninger

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse på tilsettingstidspunktet, må opparbeide seg slike kvalifikasjoner i løpet av to år.

Aktuelle kandidater må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk på et nivå som gjør vedkommende i stand til å delta aktivt i alle de funksjoner som tillinger stillingen, herunder spesifikt å undervise på norsk (eller et annet skandinavisk språk) på aktuelle laveregradsemner.

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Evt: Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål om rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen, e-post: [email protected], tlf. +47 22 85 42 72

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS