Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i klinisk biokjemi (20 %) - Campus Ahus

Søknadsfrist: 25.05.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Førsteamanuensis i klinisk biokjemi (20 %) ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Campus Ahus

Om stillingen

Det er ledig 20 % vikariat som førsteamanuensis i klinisk biokjemi (stillingskode 1011) ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Campus Ahus.

Oppstart er satt til høstsemesteret 2020 med en ansettelsesperiode på tre år.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgavene i stillingen er knyttet til medisinstudiet ved Universitet i Oslo, og førsteamanuensen vil ha ansvar for undervisning i klinisk biokjemi og fysiologi sammen med øvrig lærerstab ved instituttet. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, klinikker, kurs og smågrupper. Undervisningsoppgavene vil kunne endres iht. aktuelt behov.

Forskningsoppgavene vil være knyttet til fagfeltet medisinsk biokjemi og samarbeidsprosjekter med klinikere og omfatter evaluering av diagnostisk og prognostisk verdi av biokjemiske laboratorieprøver.

Arbeidsoppgavene omfatter innhenting av pasientdata fra sykehuset til både undervisning og forskning.

Kvalifikasjonskrav

Arbeidsoppgavenes faglige nivå krever at den som ansettes har autorisasjon som lege og relevant klinisk erfaring.

Undervisningsformen og forskningsoppgavene krever dessuten at den som ansettes har tilgang til og deltar i den kliniske virksomheten ved Akershus universitetssykehus, Avdeling for tverrfaglig laboratoriemedisin.

Det er derfor et absolutt krav at den som ansettes i førsteamanuensisstillingen, samtidig innehar stilling som lege ved nevnte sykehusavdeling. Ved opphør av nevnte tilknytning som lege ved avdelingen, vil ansettelsen som førsteamanuensis også opphøre.

Søkere som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil ikke kunne utføre de tiltenkte undervisnings- og forskningsoppgavene, og kvalifiserer dermed ikke for stillingen. Vi ber derfor om at det fremgår eksplisitt av søknaden hvorvidt søkeren møter dette kravet.

Undervisningsspråket er norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.

Det kreves dokumentert undervisningserfaring, og erfaring med stillingens undervisnings- og forskningsoppgaver tillegges vekt. Forskningserfaring knyttet til fagfeltet medisinsk biokjemi og samarbeidsprosjekter med klinikere, deriblant evaluering av diagnostisk av prognostisk verdi av biokjemiske laboratorieprøver vil bli tillagt særlig vekt.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som er fleksibel, entusiastisk og motivert. Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Vikariat i 20 % stilling
 • Lønn etter kompetanse som førsteamanuensis (stillingskode 1011), brutto årslønn tilsvarende fra kr 617 000 – 680 000 i full stilling
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju i ansettelsessprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

EVT: Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Evt: Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

 • For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt leder Campus Ahus, professor Torbjørn Omland, mobil (+47) 40 10 70 50

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang, kontakt personalrådgiver Svetlana Trofimova: tlf. (+47) 22 85 92 26, e-post: [email protected]

Søk stillingen