Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis (20 %) i medisin (helseøkonomi)

Søknadsfrist: 01.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM), Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som førsteamanuensis (20 % stilling) i helseøkonomi.

Instituttet består av seks avdelinger. Denne stillingen vil bli knyttet til Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED). HELED har et tverrfaglig miljø og driver undervisning og forskning innen helseøkonomi, helsepolitikk, og organisering, ledelse og kvalitet i helsetjenesten. Avdelingen er ansvarlig for undervisning på phd-nivå, tre masterprogram og et bachelorprogram innen helseledelse og helseøkonomi, samt for faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitet (KLoK) i profesjonsstudiet i medisin.

Dette er en fast stilling, med tiltredelse etter avtale.

Stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen Helseøkonomi og helsepolitikk ved Heled.

Den som tilsettes skal kunne lede og initiere forskning, veilede doktorgradsstudenter og delta i undervisnings- og eksamensarbeid på alle nivå.

Undervisingsrelatert arbeid og forskningsarbeid utgjør like store deler av stillingen.

Undervisningen for den aktuelle stillingen vil primært bli knyttet til kurs i helseøkonomi ved instituttets masterprogram i helseledelse og helseøkonomi.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, se her, Reglement for midlertidig tilsetting i vitenskapelige stillinger, se her, samt regler om pedagogisk kompetanse, se her.

Dersom den som tilsettes ikke fyller krav til formell pedagogisk basiskompetanse, må vedkommende dokumentere slik kompetanse i løpet av en periode på inntil to år etter tilsetting.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner og relevant forskningserfaring. Primært ønskes det at søkeren har doktorgrad eller tilsvarende innenfor samfunnsøkonomi. Doktorgrad innenfor helseøkonomi kan også være aktuelt dersom den inneholder en betydelig samfunnsøkonomisk komponent.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor undervisning og formidling vil vektlegges. Undervisningserfaring på masternivå innen helseøkonomi vil vektlegges.
 • Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Det er en forutsetning at vedkommende som tilsettes, kan undervise på norsk ved behov.
 • Det er videre en forutsetning at personen som tilsettes, har god kjennskap til norsk helsetjeneste og hvordan denne er organisert.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 665 700 til kr 801 300 (100% stilling) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert evt veilederskap av kandidater (PhD-kandidatens navn, tidspunkt for disputas, navn på institusjon hvor disputas ble holdt og om søkeren var/er hoved-/eller bi-veileder)
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse - OBS: De utvalgte arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS