Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis 20% i medisin (helsevitenskap) - Vikariat

Søknadsfrist: 24.01.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Ved institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig vikariat som professor II /førsteamanuensis (20%) i medisin (helsevitenskap). Stillingen er tilknyttet Avdeling for Tverrfaglig helsevitenskap og tilsettingen gjelder for 5 år.

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap er et forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet, som inkluderer forskere med bakgrunn fra medisin og helsefag, samfunnsfag og humaniora. Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og internasjonale forskningsmiljøer. Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Gjennom tilsettingen av en professor II /førsteamanuensis 20% ønsker vi å styrke avdelingens potensial for å lede og delta i større tverrfaglige prosjekter. Videre er det en ambisjon at vi gjennom tilsettingen styrker avdelingens evne til å bidra inn i Senter for primærhelsetjenesteforskning gjennom sterkere kobling til miljøer med innovativ, tverrfaglig forskning i og med primærhelsetjenesten. Gjennom tilsetting i denne stillingen ønsker vi også å styrke avdelingens kompetanse for undervisning i kvantitativ forskningsmetode for mastergradsstudenter. Vi søker etter personer som kan vise til høy kvalitet innen utdanning og forskning.

Det kreves doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner, og bakgrunn for øvrig i samsvar med fakultetets krav til professorkompetanse (lenke). Videre kreves det solid og bred kvantitativ metodekompetanse, samt erfaring med et bredt spekter av forskningsdesign. Søker bør ha helsefaglig utdanning. Det er ønskelig med erfaring innen forskning knyttet til kroniske sykdommer og helseplager, samt med å drive prosjekter med deltagelse fra ulike profesjoner og institusjoner i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Det forventes at den som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder. Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling. Det forventes at søkeren har en plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen. Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten. Det vil bli vektlagt hvordan søkers forskningsprofil har relevans for enhetens strategiske satsning. Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med, se her.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger, samt regler om pedagogisk kompetanse.

En tre-årig plan for utvikling av egen forskning relatert til stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst relevant for instituttets strategiske satsninger må utvikles og presenteres til nærmeste leder innen seks måneder etter ansettelse. Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt. Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid. I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen relevant fagområde. Professorkompetanse forutsetter betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til en doktorgrad, samt fullført veiledning som hovedveileder av minst én kandidat frem til doktorgrad
 • Undervisningserfaring fra høyere nivå
 • Det er ønskelig med erfaring fra kvantitativ metodeundervisning på mastergradsnivå
 • En tydelig faglig utvikling de seneste årene og høy kvalitet i både forskning og utdanning
 • Nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Prosjektledererfaring for tverrfaglige forskningsprosjekter
 • For å tilsettes som professor må søkere kvalifisere for stilling som professor i henhold til Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen tre år fra ansettelse
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt
 • Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Evne til nyskaping og innovasjon i undervisning og forskning vil bli vektlagt
 • I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle nettverk av betydning for fag og forskning

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 658 300 til kr 792 700 (ltr. 71-79) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011). Bruttoårslønn er oppgitt for 100% stilling
 • Lønn fra kr 792 700 til kr 1 019 400 (ltr 79-88) avhengig av kompetanse, i stilling som professor II (stillingskode 8013). Bruttoårslønn er oppgitt for 100% stilling
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknad inkl beskrivelse av administrative/ledelses- og formidlingsmessige kvalifikasjoner
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, yrkeserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Plan for videre utvikling av egen forskning
 • Separat liste over vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og forelesningserfaring, inkludert evt veilederskap av kandidater (PhD-kandidatens navn, tidspunkt for disputas, navn på institusjonen hvor disputas ble holdt og om søkeren var/er hoved- eller biveileder)
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Evt: Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder/professor Kari Nyheim Solbrække, tlf: +47 22845373/90016689, epost: [email protected]
 • Personalrådgiver Susan Rockwell, epost: [email protected] (ved spørsmål om registrering av søknad)

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS