Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis / Professor II - Avdeling for atferdsmedisin

Søknadsfrist: 07.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Dette er en 20 % stilling som førsteamanuensis /professor II ved Avdeling for atferdsmedisin, Institutt for medisinske basalfag, UiO. Stillingen forutsetter hovedstilling som lege ved et helseforetak. Det kreves norsk autorisasjon som lege da undervisningen har en stor andel klinisk smågruppeundervisning hvor det kreves undervisning av en lege. Dette kravet er ufravikelig for å kunne ivareta undervisningen.

Stillingen er tilknyttet Avdeling for atferdsmedisin – en akademisk enhet som driver internasjonal forskning og innovativ utdanning i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi, samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap. Vi tilbyr et inspirerende, inkluderer og svært hyggelig arbeidsmiljø, nylig dokumentert gjennom en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse. Avdelingen består i dag av fem forskningsgrupper som fokuserer på: arbeid, atferd og helse blant helsepersonell; samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer hos pasienter med akutte og kroniske somatiske sykdommer; psykoonkologi, oppfølging av kreftoverlevere og klinisk kommunikasjon; psykologiske og fysiologiske mekanismer for belønningsvurdering; og medisinsk utdanning med særlig vekt på teamarbeid og samarbeidslæring. Avdelingen er ansvarlig for fagområdet atferdsmedisin i profesjonsutdanningen i medisin, inkludert undervisning i klinisk kommunikasjon.

Institutt for medisinske basalfag er ett av tre institutter ved Det medisinske fakultet og driver forskning og forskerutdanning innen molekylær medisin, ernæringsvitenskap, biostatistikk og atferdsmedisin. Instituttet er ansvarlig for masterutdanningen i klinisk ernæring, samt de to første årene av profesjonsutdanningen i medisin. Undervisningen i atferdsmedisin er fordelt gjennom hele det 6-årige studieprogrammet.

Arbeidsområde:

Den som tilsettes skal bidra aktivt i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og utdanningen ved avdelingen og instituttet. Man skal undervise studenter i bl.a. klinisk kommunikasjon, påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Det forventes at man driver aktiv forskning i tilknytning til avdelingens fagområde, og søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved avdelingen. Det forventes at søkeren har en plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen. Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale.

Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen medisin eller tilsvarende, relevant fagområde
 • Norsk autorisasjon som lege, med relevant klinisk erfaring. Spesialistgodkjenning vektlegges
 • Fast hovedstilling ved et helseforetak
 • Vedvarende forskningsaktivitet innen fagfelt relevant for atferdsmedisin, med en selvstendig forskningsprofil inkludert erfaring fra nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • Flytende skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk
 • Erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra tiltredelse
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt
 • Det legges vekt på at kandidaten er tidlig i det akademiske karriereløpet

Personlige egenskaper

 • Evne til samarbeid og personlig egnethet vektlegges
 • Miljøskapende evne tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 702 100 til kr. 776 900 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr. 873 400 til kr. 1 007 100 avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Eventuelt: akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse
 • Eventuelt: referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO, Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomite og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS