Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i skriftkyndighet og skriftkultur (literacy)

Søknadsfrist 31.03.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i skriftkyndighet og skriftkultur (literacy) er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Stillingen vil være knyttet til fagområdene retorikk og språklig kommunikasjon og norsk som andrespråk ved instituttet. Institutt for lingvistiske og nordiske studier ønsker gjennom stillingen å styrke og utvikle undervisningen i, forskningen på og formidlingen av fagfeltet "skriftkyndighet & skriftkultur" slik fagfeltet vanligvis forstås i nordiske og internasjonale vitenskapelige fagmiljøer. Forskningsfeltet er definert som studiet av skrift, skriftkyndighet og skriftkultur, samt skriftens, skriftkyndighetens og skriftkulturens betydning for intellektuell, kulturell og sosial utvikling. «Skrift» omfatter i denne sammenheng mer enn verbalspråk og kan omfatte samspillet mellom ulike modaliteter. Sentral forskning innenfor fagfeltet er derfor rettet mot skriving/skriveopplæring og lesing/leseopplæring både i og utenfor utdanningssystemet. I norsk skole har ferdigheter knyttet til skriftkyndighet og skriftkultur en framskutt plass. Skriving og lesing er definert som to av de fem grunnleggende ferdighetene i skolen. I andrespråksopplæringen for voksne i Kompetanse Norge defineres skriving og lesing som grunnleggende ferdigheter.

Stillingen er også relevant for forskning på og undervisning i viktige forskningsområder for instituttet som sakprosa og klarspråk. Søkeren bør derfor har kunnskap om både norske/nordiske utdanningsinstitusjoner og norsk/nordisk statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning.

Undervisningen i fagfeltet "skriftkyndighet & skriftkultur" vil være særlig rettet mot studenter ved universitetets lektorprogram, samt instituttets satsning på klarspråk og studiet av funksjonell og litterær sakprosa, i tillegg til emner om innlæreres lesing og skriving på andrespråket norsk.

Det er derfor ønskelig at den som tilsettes i stillingen, har erfaring fra forskning på og undervisning i skriftkyndighet & skriftkultur både i og utenfor skolen. Også innsikt i og erfaring med forskning på og undervisning om den internasjonale og nordiske teoretiske utviklingen i skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning, også andrespråksskriftkultur-/skriftkyndighetsforskning, vil tillegges vekt.

Den som tilsettes i stillingen, vil ha ansvar for å formidle og videreutvikle forskningen innenfor skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning.

Den som tilsettes forventes å:

 • Undervise i skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning på BA- og MA-nivå. Undervisning på andre av instituttets emner må påregnes.
 • Veilede studenter i skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning på BA- og MA-nivå
 • Utvikle forskningen i fagfeltet skriftkultur-/skriftkyndighet.
 • Veilede stipendiater i skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning
 • Utvikle forskningsprosjekter og forskningssamarbeid i skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning
 • Formidle forskningsbasert kunnskap fra fagfeltet skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning til allmennheten

Den som tilsettes skal kunne lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisningen og eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

Absolutte krav:

 • doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innenfor fagfelt relevante for etablert skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, se hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • dokumentert potensial for prosjektakkvisisjon
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk (se Andre opplysninger)
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner:

 • vitenskapelige publikasjoner på skandinaviske og store internasjonale språk (engelsk, tysk, fransk, spansk o.l.) innenfor fagfeltet skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning
 • vitenskapelig produksjon innenfor skriftkyndighet- & skriftkulturforskning med særlig vekt på de siste fem års produksjon. Originalitet og nyskaping vektlegges foran omfang.
 • deltakelse i forskningsprosjekter og forskningsnettverk innenfor fagfeltet skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning
 • undervisning for studenter relevant for fagfeltet skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning
 • veiledning på universitets- og/eller høgskolenivå for studenter innenfor fagfeltet skriftkultur-/skriftkyndighetsforskning
 • publisering i internasjonale fagfellevurderte kanaler
 • potensial for å bidra til den langsiktige utviklingen av fagmiljøet og forskningen på instituttet og til å ta initiativ til felles virksomhet
 • pedagogiske kvalifikasjoner, dokumenterte resultater fra undervisning og veiledning, og evne til å inspirere studenter
 • interesse for og evne til ledelse og administrasjon
 • evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • evne til og erfaring fra å bygge internasjonale nettverk
 • kvalifikasjoner innen formidling, samfunnskontakt og innovasjon

I rangeringen av kvalifiserte søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Kvalitet, utvikling og bredde vurderes og prioriteres i denne rekkefølgen. De som rangeres forventes å bidra til at målsettingen i UiOs strategiske plan om "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste" realiseres.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 524 200 til kr 607 700, avhengig av kompetanse
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • muligheten til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • 1-3 forslag til MA oppgaver hvorav minst én skal være praksisrelatert
 • 1-3 skisser til mulige eksternt finansierte forskningsprosjekter

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det er viktig at søker i søknaden beskriver og dokumenterer sine kvalifikasjoner i forhold til kunngjøringstekstens bredde av kvalifikasjoner gjennom konkrete eksempler.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Søknadsprosess

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn attester, vitnemål og vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider, men bør samlet ikke overstige 500 sider) for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden. Søkere som er plukket ut til å sende inn verker bes velge ut tre arbeider publisert i løpet av de siste fem år før søknadsfristen som særlig relevante for stillingen. Disse vil bli tillagt størst betydning ved vurderingen av de vitenskapelige kvalifikasjonene. Ved større monografier, bør søker peke på hvilke sider som er relevante. Søkerne bes også sende inn forslag til beskrivelse av et eller flere forskningsprosjekter som er relevante for instituttet. Søkerne skal også sende inn en mappe /portfolio som dokumenterer søkerens øvrige kvalifikasjoner innenfor hvert område (formidling, undervisning og veiledning, og evt. ledelse og administrasjon).

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Vi viser også til regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Stillingsinnehaver må beherske engelsk og norsk eller et skandinavisk språk som arbeidsspråk ved tiltredelse.

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som tilsettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme. Vi viser også til regler for tilsetting i førsteamanuensisstillinger ved UiO som inkluderer en veileder for søkere og bedømmelseskomiteer.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Instituttleder Piotr Garbacz

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

Personalrådgiver Tonje Olsen

Søk stillingen