Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i rettsvitenskap – helserett og livsvitenskap

Søknadsfrist: 05.06.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning?

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett er det én ledig stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap innenfor fagområdet helserett/medisinsk rett og Livsvitenskap.

Til stillingen ligger undervisnings- og forskningsplikt innen fagområdene helserett og velferdsrett, samt plikt til å undervise i andre sentrale obligatoriske fag i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, UiO.

Den som ansettes, får et særlig ansvar for å bidra til å lede fakultetets involvering i UiOs satsning på livsvitenskap, med sikte på å utvikle relevante prosjekter innenfor forskning og undervisning i samarbeid med fagmiljøer ved fakultetet, UiO for øvrig, og andre institusjoner.

Fagområdet helserett omfatter så vel regulering og organisering av helsetjenestene og helseforskningen, retten til helsehjelp samt biorett knyttet til medisinsk behandling og forskning.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap. Se også Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, særlig § 1-4.

Til stillingen ligger vanlig forsknings- og undervisningsplikt. Søkere må fra tiltredelse kunne undervise, veilede og delta i eksamenssensur innenfor rettsstudiets obligatoriske fag på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk).

Stillingen er i helserett og livsvitenskap. Søker må ha rettsvitenskapelige arbeider som er relevante for fagområdet norsk helserett og livsvitenskap, og det vil bli lagt særlig vekt på disse. Det kan også legges vekt på vitenskapelige arbeider på andre rettsvitenskapelige områder. Videre vil det bli lagt vekt på planer for egen forskning innenfor fagområdet norsk helserett, på deltakelse i og planer om større prosjekter på området og på andre tema som er relevante for UiOs satsning på Livsvitenskap. Det vil bli lagt vekt på relevant erfaring fra undervisning i så vel helserett som velferdsrett og andre sentrale obligatoriske fag på profesjonsstudiet i jus (master i rettsvitenskap) og på erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter og formidling av egen forskning.

Søkere må dokumentere grunnutdanning i form av en fem-årig norsk mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende juridisk utdannelse.

Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold.

Søkere må framlegge et notat hvor de presenterer sine planer for egen forskning og fagutvikling på området norsk helserett og for bidrag til det tverrfaglige området Livsvitenskap ved UiO, for de kommende år, sitt pedagogiske grunnsyn, erfaringer og planer for formidling, samt preferanser for hvilke obligatoriske fag søkeren ønsker å undervise (i tillegg til velferdsrett og helserett).

Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser og med henblikk på utviklingen av Livsvitenskap ved UiO.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, erfaring med formidling og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Søkeren skal utarbeide et notat på totalt maksimum 6 sider (se også over, under kvalifikasjonskrav) som redegjør for:

(1) Søkerens pedagogiske syn samt eventuelle planer for undervisningsformer(2) Plan for egen forskning innenfor området helserett og Livsvitenskap de kommende år.(3) Søkerens erfaringer fra formidling på eget felt, og forslag til framtidig formidling.(4) Søkerens preferanser når det gjelder undervisning i sentrale obligatoriske fag på profesjonsstudiet i jus

Fakultetet oppfordrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil bli vektlagt.

Vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige faglige og andre kvalifikasjoner.

Søkere som blir innstilt på grunnlag av den skriftlige bedømmelsen vil bli invitert til intervju og vil også måtte avholde en eller flere prøveforelesninger som det vil bli lagt vekt på ved den endelige vurderingen.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i kunngjøring og stillingsbeskrivelse.

Vi tilbyr

 • lønn for tilsetting som førsteamanuensis SKO 1011 fra NOK 682 200,- til kr.713 600,-
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Informasjon om hva søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon og kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • vitnemål og attester
 • notat om undervisning, forsknings- og formidlingsplaner (se over)
 • en oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon

I tillegg kan inntil 5 vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet.

Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting. Den som tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Vi viser også til "Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved tilsetting / opprykk i faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo".

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Dekan Dag Michalsen tlf: +47 22859434 og
 • Instituttleder Inger- Johanne Sand tlf: +47-22850213

For spørsmål om rekrutteringsprosessen :

 • Avdelingsleder: Marianne Gjerstad tlf: +47-22856606

Søk stillingen