Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i medisin (klinisk ledelse)

Søknadsfrist 31.12.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM), Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som førsteamanuensis (100%) i klinisk ledelse. Instituttet består av seks avdelinger. Denne stillingen vil bli knyttet til Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED).

HELED har et tverrfaglig miljø og driver undervisning og forskning innen helseøkonomi, helsepolitikk, og organisering, ledelse og kvalitet i helsetjenesten. Avdelingen driver flere store randomiserte studier innen forebygging av kreft, epidemiologiske studier og kvalitetsforbedring av klinisk praksis. Avdelingen er ansvarlig for undervisning på phd-nivå, tre masterprogram og et bachelorprogram innen helseledelse og helseøkonomi, samt for faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitet (KLoK) i profesjonsstudiet i medisin.

Vitenskapelig ansatte danner kjernen i den akademiske virksomheten til instituttet, fakultet og universitet. Det forutsettes at den som tilsettes til enhver tid har eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at forskningsresultatene fortrinnsvis publiseres i internasjonsalt anertkjente tidsskrift. Høy kvalitet forventes også i undervisningen.

Dette er en fast stilling, med tiltredelse etter avtale.

Den som tilsettes skal initiere og lede forskning, ta på seg forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid og veiledning) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og flere bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Undervisningen for den aktuelle stillingen vil i hovedsak bli knyttet til ledelsesdelen i faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring i medisinstudiet.

En treårig plan for utvikling av egen forskning relatert til stillingsbeskrivelse, kunngjøringstekst, samt relevant for instituttets og avdelingens strategiske satsninger, må utvikles og presenteres for avdelings- og instituttleder innen seks måneder etter ansettelse.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, se her, Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger, se her, samt regler om pedagogsik kompetanse, se her.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen relevant fagområde
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning
 • Undervisningserfaring fra høyere nivå
 • Det forventes en tydelig faglig utvikling de seneste årene

Primært ønskes det at søkeren har medisinsk embetseksamen og klinisk erfaring (allmennmedisin og/eller spesialisthelsetjenesten), men godt kvalifiserte søkere uten medisinsk embetseksamen vil også bli vurdert. Forsknings- og undervisningsbakgrunn innen klinisk ledelse vil bli vektlagt. Det er en forutsetning at personen som tilsettes har god kjennskap til norsk helsetjeneste og hvordan den er organisert.

Dersom den som tilsettes ikke fyller krav til formell pedagogisk basiskompetanse, må vedkommende dokumentere slik kompetanse i løpet av en periode på inntil tre år etter tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt
 • Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle nettverk av betydning for fag og forskning

Vi tilbyr

 • Stilling i ledende forskningsmiljø innen helseøkonomi og helseledelse
 • Lønn fra kr 631.700 til kr 731.400 avhengig av kompetanse
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknad inkl beskrivelse av administrative/ledelsesmessige og formidlingsmessige kvalifikasjoner samt beskrivelse av egen forskning relatert til avdelingens og instituttets forskning
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, yrkeserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Plan for videre utvikling av egen forskning
 • Separat liste over vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner og forelesningserfaring inkludert evt veilderskap av kandidater
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere vurderes vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.

Det vil bli benyttet intervju (evt. prøveforelesning) i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en treårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor/avdelingsleder Oddvar M. Kaarbøe, tlf: 959 34 576, epost: [email protected]
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spørsmål om registrering av søknad), tlf: +47 22850507, epost: [email protected]

Søk på stillingen