Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i eldrehelse

Søknadsfrist 07.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM), Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som førsteamanuensis (100%) innen eldrehelse. Stillingen kan evt. vurderes delt i to 50% kombinert med relevant klinisk stilling. Instituttet består av seks avdelinger. Denne stillingen vil bli knyttet til Avdeling for sykepleievitenskap (ASV).

Avdeling for sykepleievitenskap er et veletablert forskningsmiljø med ansvar for master i avansert geriatrisk sykepleie. Programmet er spesielt rettet mot syke eldre og arbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Videre er avdelingen ansvarlig for undervisning på PhD-nivå og leder en nasjonal forskerskole rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Avdelingens forskningsområder retter seg særlig mot klinisk forskning til eldre og kronisk syke, helsetjenesteforskning med fokus på samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt IKT-løsninger og velferdsteknologi som fremmer helse, velvære, funksjon og læring. Tjeneste- og kompetanseutvikling er også viktige forskningsområder. Du kan lese mer om Avdeling for sykepleievitenskap her.

Avdeling for sykepleievitenskap er anerkjent som ledende forskningsmiljø innen sykepleie. Avdelingen er også i stor grad engasjert i tverrfaglig forskning og huser blant annet Forskningssenter for habilitering- og rehabiliteringstjenester (CHARM).

Den som tilsettes skal initiere og lede forskning som bidrar til å styrke avdelingens og instituttets satsingsområder, ta på seg forskningsveiledning, undervise studenter, veilede i praksisstudier, veilede stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid) på profesjonsstudiet i medisin og flere bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Undervisningen vil i hovedsak bli ved masterprogrammet for avansert geriatrisk sykepleie (evt. master i allmennsykepleie). Den som ansettes skal også bidra til videreutvikling av programmet. Innenfor de veiledende tidsmessige rammer som er satt for stillingen, plikter stillingsinnehaver også å utføre undervisning (inklusive ikke-fagspesifikke undervisningsoppgaver som for eksempel gruppeveiledning) i henhold til de behov fakultetet/instituttet til enhver tid har. Det forventes at den som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen relevant fagområde
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning
 • Undervisningserfaring fra høyere nivå
 • Det forventes en tydelig faglig utvikling de seneste årene
 • Dersom den som tilsettes ikke fyller krav til formell pedagogisk basiskompetanse, må vedkommende dokumentere slik kompetanse i løpet av en periode på inntil tre år etter tilsetting.

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner:

Forsknings- og undervisningsbakgrunn innen eldrehelse vil bli vektlagt. Det er en forutsetning at personen som tilsettes har god kjennskap til de kommunale helse- og omsorgstjenestene og hvordan disse er organisert.

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt
 • Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid og samarbeid med kliniske fagmiljøer
 • I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle nettverk av betydning for fag og forskning

Vi tilbyr

 • Stilling i ledende forskningsmiljø innen geriatrisk helsearbeid
 • Lønn fra kr 631.700 til kr 731.400 avhengig av kompetanse
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknad inkl beskrivelse av administrative/ledelsesmessige og formidlingsmessige kvalifikasjoner samt beskrivelse av egen forskning relatert til avdelingens og instituttets forskning
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Plan for videre utvikling av egen forskning
 • Separat liste over vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS:arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner og forelesningserfaring inkludert evt. veilederskap av kandidater
 • Begrunnelse for evt. ønske om 50% stilling og redegjørelse som viser at stillingen en vil kombinere førsteamanuensis-stillingen med er relevant for den akademiske stillingen.
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere vurderes vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.

Det vil bli benyttet intervju (eventuelt prøveforelesning) i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor/avdelingsleder Marit Kirkevold, tlf: 95766830, e-post: [email protected]
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spørsmål om registrering av søknad), tlf: 22850507, e-post: [email protected]

Søk på stillingen