Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / Førsteamanuensis (20 %) i medisin

Søknadsfrist: 02.01.2019

Overlege ved Sykehuset Østfold kombinert med professor II/førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiO

Universitetet i Oslo

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

Sykehuset Østfold har hatt forskning som et prioritert satsingsområde med en visjon om at forskning ved SØ skal gjøre en forskjell for pasientene. Vi har sett en stor økning i forskningsaktiviteten etter en målrettet satsing gjennom flere år. SØ har opprettet ni forskningsgrupper og i 2019 opprettes en ny klinisk forskningsenhet som skal legge til rette for klinisk forskning ved sykehuset.

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren. Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En ny overlegestilling opprettes for å styrke den vitenskapelige aktiviteten og den forskningsbaserte undervisningen ved Sykehuset Østfold (SØ). Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 9301/8013/førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Stillingen har som mål å utvikle samarbeidet med Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. I universitetsstrukturen vil stillingen bli underlagt Institutt for klinisk medisin og universitetsoppgaver vil utføres i samarbeid med professor og forskningssjef i SØ.

For hovedstillingen ved SØ gjelder:

Overlegestillingen kan knyttes til kreftavdelingen, barneavdelingen, alle indremedisinske eller kirurgiske fagområder forutsatt et samlet behov for kandidatens kompetanse. Dersom kandidaten rekrutteres eksternt vil det følge med en fast overlegestilling i 100 % på tilhørende fagområde. Bistillingen og hovedstillingen er knyttet sammen, og det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Hvis man går ut av hovedstillingen kan man ikke beholde professor/amanuensis stillingen. Den som ansettes må ha medisinsk embetseksamen og være ferdig spesialist.

Forskning er et prioritert satsingsområde ved SØ. Forskningsstrategien har en klar profil mot klinisk og pasientrettet forskning og den utlyste stillingen skal bidra til å etablere et sterkt forskningsmiljø. Les mer om forskning ved SØ her. Det forventes at den som blir ansatt i stillingen har et bredt nettverk, en selvstendig forskningsprofil innenfor et av de nevnte fagområdene og driver aktiv veiledning av PhD-stipendiater. Den som tilsettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater. Det forventes at stillingsinnehaver vil bidra i utvikling av lokal tilpasning av, og undervise i, den nye utdanningsstrukturen for leger i spesialisering.

Arbeidsoppgaver i klinikk vil være avhengig av spesialitet og vil avtales med aktuell avdelingssjef. Søkers ønsker for klinisk virksomhet bør komme frem av søknadsbrevet.

Ved spørsmål vedrørende overlegestillingen kan avdelingssjef eller klinikksjef kontaktes:

Kreftavdelingen, avdelingssjef Andreas Stensvold

Klinikk for medisin, klinikksjef Volker Moræus Solyga (akuttmedisinsk avdeling, nevrologisk avdeling, revmatologisk avdeling, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, gastromedisinsk avdeling, nyremedisinsk avdeling, infeksjonsmedisinsk avdeling, lungemedisinsk avdeling, hjertemedisinsk avdeling, geriatrisk og endokrinologisk avdeling)

Klinikk for kirurgi, klinikksjef Tore Krogstad (kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling)

Klinikk for kvinne-barn, klinikksjef Eirin Paulsen (barne- og ungdomsklinikken, kvinneklinikken)

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen.

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

  • Søknadsbrev og CV
  • Publikasjonsliste
  • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.
  • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat, benytt skjema). Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
  • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:

Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse.

Henvendelser knyttet til professoratet og spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til:

  • Senior HR-rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Heidi Falch Ecklund, [email protected], Tlf. 22 85 92 27 / 90 73 03 48

Søk på stillingen