Stilling:

Førsteamanuensis / professor i medisin (psykiatri) ved Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist 19.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig stilling som professor/førsteamanuensis ved Enhet for voksenpsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Enhet voksenpsykiatri er klinikkens største universitetsenhet. Den dekker forskning og undervisning på områdene angst, depresjon, personlighetspsykiatri, psykoser, spiseforstyrrelser og traumerelaterte tilstander, i tillegg til psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, psykofarmakologi, transkulturell psykiatri og forhold knyttet til tvungen migrasjon. Stillingen vil ha kontor i tverrfaglig forskningsmiljø på Gaustad sykehus, med forskning og undervisning i relevant klinisk avdeling.

Den som tilsettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og fakultetets bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Stillingsinnehaver plikter å utføre undervisning (inklusive ikke fagspesifikke veilederoppgaver som for eksempel PBL-grupper) i henhold til de behov fakultetet/instituttet til enhver tid har, innenfor de veiledende tidsmessige rammer som er satt for stillingen. Det forventes at den som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder. Stillingen kan tillegges funksjon som fagmiljøleder.

Kvalifikasjonskrav

Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling.

Det forventes at søkeren har en plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen. Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten. Det vil bli vektlagt hvordan søkers forskningsprofil har relevans for enhetens strategiske satsning.

En tre-årig plan for utvikling av egen forskning relatert til stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst relevant for instituttets strategiske satsninger må utvikles og presenteres til forskningsleder innen seks måneder etter ansettelse.

Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt. Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid. I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning

Vurderingsgrunnlaget for sakkyndig komité er vitenskapelige arbeider og andre faglige, pedagogiske og fordelingsmessige kvalifikasjoner. Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon vil også bli vektlagt. I komiteens rangering av kompetente søkere trekkes hele bredden av disse kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i stillingsbeskrivelse. Pedagogiske og vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige kvalifikasjoner. Originalitet og nyskaping i vitenskapelig produksjon vektlegges foran totalt omfang og nyere arbeider tillegges større vekt enn eldre.

I den endelige vurdering og innstilling vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner relatert til stillingsbeskrivelse, sakkyndig komités vurdering, vurderinger av personlig egnethet for stillingen (basert på intervjuer og innhentede referanser), pedagogiske og faglige formidlingskvalifikasjoner (basert bl.a. på prøveforelesning), planer for forskning og ambisjoner for egen undervisningsaktivitet.

Søkere må kunne undervise på norsk, svensk eller dansk innen to år, og må i mellomtiden kunne undervise på engelsk.

Vi tilbyr

  • Lønn fra kr 576 100 til kr 731 400 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
  • Lønn fra kr. 754 900 til kr. 979 000 avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
  • Gode pensjonsordninger
  • Gode velferdsordninger
  • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
  • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
  • Fullstendig publikasjonsliste
  • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner)
  • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere vurderes vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.

Det skal benyttes intervju (eventuelt: og prøveforelesning) i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen