Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor i nordisk språkvitenskap

Søknadsfrist: 14.10.2018

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) er en av fem faglige enheter ved Nord universitet. Fakultetet tilbyr lærerutdanninger og kunst- og kulturstudier på bachelor og masternivå, i tillegg til doktorgrad i studier av profesjonspraksis. Fakultetets tilsatte er fordelt mellom studiestedene Levanger, Bodø og Nesna.

Forskningen ved fakultetet er relatert til lærerprofesjonen, med fokus på pedagogikk og fordypningsfag som norsk, engelsk, matematikk, realfag, idrett-, og kunst- og kulturfag. Fakultetet er organisert i faggrupper som har ansvar for faglig utvikling og forskning innenfor de ulike utdanningsområdene.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FLU.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, studiested Bodø, er det ledig stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i førstestilling, kan det ansettes i fast stilling som universitetslektor.Det forventes at de som eventuelt ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte uansett geografisk plassering er viktig.

Stillingen har kontorsted i Bodø. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil ha følgende som sine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og veiledningsoppgaver innen nordisk språkvitenskap ved Nord universitet
 • Forskning - og utviklingsarbeid, samt formidling
 • Å være en sentral bidragsyter i videreutviklingen av det språkvitenskapelige fagmiljøet og forskning innen språkvitenskap ved fakultetet
 • Å bidra i utviklingen av den femårige masterutdanningen (GLU) med fordypning i norsk
 • Å initiere og bidra i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Å medvirke til utviklingen av ulike former for språkvitenskapelige og språkdidaktiske studier ved Nord universitet
 • Å bidra til å videreutvikle forsknings samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Det er viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • Det forutsettes at den som ansettes i førstestilling, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forsknings- samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at den eller de som ansettes, sammen med kollegaer, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis er det krav om norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. Søkerne må kunne dokumentere kompetanse som førsteamanuensis innenfor nordisk språkvitenskap.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Søkerne må kunne norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Pedagogiske evner og undervisningserfaring på bachelor- og masternivå fra høgskole- og universitetssektoren
 • Relevant forskings- og utviklingsarbeid innenfor feltet.
 • Erfaring med internasjonal forsking og internasjonalt forskingsnettverk
 • Erfaring med å hente inn prosjekt med ekstern finansiering
 • Veiledningserfaring
 • Kjennskap til norskfaget i skolen
 • Pedagogiske evner og undervisningserfaring fra akademisk lærervirksomhet på bachelor- og masternivå
 • Erfaring med veiledning på ulike nivåer
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kollegaer
 • Dokumentert praktiske språkkunnskaper i norsk både muntlig og skriftlig (begge målformer)
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Personlig egnethet og personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, lpl. 17 510, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen.

Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Kontakt

Faggruppeleder Morten Einar Edvardsen, tlf. 75 05 78 23, e-post: [email protected]

Søknad

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae CV
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig liste over vitenskapelig produksjon
 • Fullstendige kopier av et utvalg på maksimum 10 av søkerens mest relevante publikasjoner som skal tas i betraktning ved vurdering, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som skal tas i betraktning ved vurderingen og en kort kommentert liste over disse
 • Kontaktinformasjon på 2-3 referanser

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristen utløp bli opprettet en intern komite, for å vurdere søknadene. De best kvalifiserte innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234