Stilling:

To stillinger som førsteamanuensis / førstelektor i sykepleie

Søknadsfrist 15.01.2019

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Vil du være med å styrke fagmiljøet?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie for snarlig tiltredelse. Stillingene er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie i Bodø. Det er residensplikt i stillingene.

Det søkes etter førsteamanuensis/førstelektor innenfor følgende fagområder:

Stilling 1 - psykisk helse

Stilling 2 – sykepleievitenskap, gjerne med fordypning/forskning innen praksisstudier og ulike modeller for gjennomføring av praksisstudier

Søker bes oppgi hvilke av stillingene det søkes på.

Stillingenes hovedarbeidsområde omfatter å bidra til relevant forskning og forskningsformidling. Stillingene skal bidra til å utvikle god undervisning og veilede studenter spesielt innen bachelor i sykepleie. Det forutsettes at den som ansettes aktivt bidrar med forskning og fagutvikling innen fakultetets satsingsområder, bidrar til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, samt søker ekstern finansiering av forskningsprosjekter.

Vi forventer at du som ansettes i førstestilling leder utviklingsarbeid ved utdanningen, og påtar deg et særlig ansvar for dokumentasjon av dette arbeidet. Videre forventes at du som ansettes blir en aktiv og engasjert bidragsyter i en av fakultetets forskningsgrupper og bidrar til strategisk utvikling av gruppen. Du bør derfor orientere deg om fakultetets forskningsgrupper og gjøre rede for hvordan du kan være med på å styrke en av disse. Vi vil prioritere deg som kan bidra til å styrke fakultetets FoU-satsinger. FSHs FORSKNINGSGRUPPER HER.

I stillingene ligger også undervisning og veiledning av studenter på studiestedet, og undervisning og veiledning av studenter via nettbaserte løsninger, samt veiledning av studenter i praksisstudier i regionen. Det forventes at den som ansettes i stilling med fordypning innen sykepleievitenskap/praksis kan initiere og lede prosjekter og utviklingsarbeid med mål om implementering av nye og effektive modeller for gjennomføring av praksisstudier i Nord universitet.

Stillingene har kontorsted i Bodø, men det kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Hovedarbeidsområdet er ved bachelor i sykepleie, men alle ansatte forventes å bidra inn i undervisning og veiledning også på våre øvrige bachelor-, master og ph.d-program ved behov.

Vi søker etter personer med interesse for fagområdene og som aktivt vil engasjere seg og bidra til å utvikle fagområdet i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø i fakultetet og universitetet.

Det forventes at søkere på sikt har en målsetting om å oppnå økt akademisk utvikling og kvalifisering.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, utvikling, publisering og formidling av forskningsresultater
 • Utvikling, planlegging og gjennomføring av undervisning og veiledning av studenter
 • Praksisveiledning
 • Sensureringsarbeid
 • Enkelte administrative oppgaver knyttet til utdanningen

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en for doktorgradsavhandling.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • Fordypning/spesialisering og/eller forskningskompetanse innen psykisk helsearbeid eller sykepleievitenskap
 • Relevant klinisk erfaring som sykepleier
 • Norsk autorisasjon som sykepleier

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Erfaring fra relevant helsefaglig eller klinisk forskning.
 • Relevant yrkespraksis og erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå.
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng.
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet.
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 forførstelektor og kode 1009, for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

• Studieleder Gro Bentzen, tlf: 75 51 75 43, [email protected]• Faggruppeleder sykepleie Ranveig Rotmo, tlf: 74 02 29 36, [email protected]

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad med vedlegg sendes elektronisk innen 15.01.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234