Ledig stilling ved Nord universitet

Professor / førsteamanuensis i markedsføring

Søknadsfrist: 18.08.2019

Har du lyst til å være med og utvikle vår bachelor i internasjonal markedsføring ?

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet,offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Ved Handelshøgskolen Nord er det ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis i markedsføring med oppgaver knyttet til utvikling og drift av vår Bachelor i internasjonal markedsføring. Vi søker etter en person med et sterkt faglig engasjement og som er god til å undervise.

Handelshøgskolen legger vekt på at vi skal utdanne kandidater med solid teoretisk kompetanse som også kjenner næringene landsdelen baserer seg på, eksempelvis sjømat, turisme, energi og mineraler.

Handelshøgskolen har hovedsete i Bodø, men har også aktiviteter ved studiestedene Stjørdal, Steinkjer og Mo i Rana. Den som ansettes vil ha kontorsted Bodø, men må påregne å bidra også ved øvrige studiesteder.

Stillingen vil tilhøre faggruppe for Marked, Organisasjon og Ledelse som med sine 60 ansatte er den nest største av de fire faglige enhetene ved Handelshøgskolen. Stillingen vil samtidig være del av forskningsgruppen for Internasjonal handel og marked som pr idag består av ti professorer/førsteamanuenser, to postdoktorer og åtte stipendiater.

Dersom det ikke melder seg søkere som fullt ut er kvalifisert for fast ansettelse som professor, kan det bli aktuelt å foreta midlertidig ansettelse i stilling som professor for inntil tre år. Ansettelsen blir fast dersom søkeren innen utløp av tre-årsperioden og etter ny bedømmelse blir funnet kvalifisert som professor. Videre kan det, dersom det ikke melder seg søkere som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene for fast ansettelse som førsteamanuensis/professor, være aktuelt med midlertidig ansettelse i lavere stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå
 • Videreutvikling av studietilbud med særlig vekt på vår Bachelor i Internasjonal markedsføring
 • Administrative oppgaver knyttet til studiene
 • Forsknings- og utviklingsarbeid, inkludert krav til publisering
 • Faglig formidling, nettverksbygging og næringslivskontakt

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk). For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • Må kunne dokumentere undervisningserfaring innenfor de angitte fagområdene.
 • Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren innenfor fagfeltet
 • Interesse for pedagogisk utvikling med digitale og studentaktive læringsformer
 • Erfaring fra ledelse av studieprogrammer
 • Erfaring fra å søke om og arbeide med eksternt finansierte prosjekt
 • Dokumentert forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid innenfor fagfeltet.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Forsikringsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Muligheter for faglig utvikling
 • En fremtidsrettet arbeidsplass i stadig utvikling
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1013 professor. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Kontakt

 • Spørsmål om arbeidsoppgaver: faggruppeleder Frode Nilssen, tlf: 75 51 77 01, e-post: f[email protected]
 • Praktiske spørsmål: kontorsjef Ellen Abelgård, tlf. 75 51 76 68, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 18.08.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30073855

Søk på stillingen