LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / universitetslektor ved Engage

Søknadsfrist: 31.08.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Ønsker du å bidra til ny kunnskap om hvordan vi kan utvikle entreprenørskapsutdanning for fremtidens studenter ved høyre utdanningsinstitusjoner? Da er dette stillingen for deg!

Førsteamanuensis/universitetslektor ved Engage – Centre for engaged education through entrepreneurship

Om stillingen

Ved Engage - Senter for fremragende utdanning gjennom entreprenørskap - er det ledig en 3-årig midlertidig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor med konstorsted Bodø. Vi ønsker oss en engasjert og handlingsorientert medarbeider som ønsker å være del av et bredt nasjonalt og internasjonalt undervisnings- og forskningsmiljø innen entreprenørskap og innovasjon. Engage er et anerkjent senter innen entreprenørskapsutdanning. For mer informasjon her.

Du må ha interesse for og erfaring med utvikling og bruk av ulike undervisningsmetoder, verktøy og utdanningsopplegg, gjerne innen entreprenørskap eller relaterte fagområder. Du vil bidra til å utvikle hele senteret, hvorav en viktig rolle vil være i satsingsområdet Engage Educators.

Her vil du blant annet arbeide med å utvikle kurs, undervisningsmetoder og verktøy for- og sammen med undervisere i høyere utdanning, samt utvikle og dele kunnskap om entreprenørskap og entreprenørskapsutdanning på tvers av fagfelt. Du vil samarbeide med øvrige ansatte ved Nord universitet, NTNU, og eksterne partnere, og det vil være anledning til å delta på internasjonale forskningsarenaer.

Stillingen er knyttet til Engage - Center for engaged education through entrepreneurship og Faggruppen for innovasjon og entreprenørskap på Handelshøgskolen ved Nord Universitet. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, teste og implementere undervisningsopplegg, metoder og verktøy innen entreprenørskapsutdanning, i samarbeid med andre i senteret.
 • Bidra med utvikling og gjennomføring av kurs for undervisere rundt entreprenørielle ferdigheter og tankesett
 • Bidra til kommunikasjon, dokumentasjon og formidling av resultater fra forskning, prosjekt og aktiviteter, både muntlig og skriftlig
 • Som førsteamanuensis vil du ta del i forskningsaktivitet i regi av Engage

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor entreprenørskap, innovasjon, pedagogikk, utdanningsvitenskap eller annet relevant fagområde. Alternativt tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves mastergrad innen entreprenørskap, forretningsutvikling, bedriftsøkonomi, pedagogikk, utdanningsvitenskap, eller andre relevante fagområder.

Felles:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk (eventuelt svensk eller dansk) og engelsk, og god kjennskap til norske forhold. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse finnes på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Videre er det ønskelig med:

 • Relevant yrkespraksis som erfaring fra undervisning veiledning innenfor fagfeltet
 • Erfaring med utvikling av undervisningsmetoder, verktøy eller andre undervisningsopplegg
 • Erfaring fra og potensial for forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor innovasjon og entreprenørskap
 • Erfaring fra formidling av forskning i nasjonal og internasjonal sammenheng

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Kunnskap om og erfaring med entreprenørskapsutdanning
 • Erfaring fra forskning innen entreprenørskap og/eller entreprenørskapsutdanning
 • Praktisk-pedagogisk kompetanse
 • Undervisningserfaring
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og evne til å jobbe i team

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.08.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30146605

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS