LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 03.10.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen Nord (HHN), campus Bodø, skal vi ansette en førsteamanuensis i organisasjon og ledelse. Som ansatt vil du være en del av et ambisiøst og bredt nasjonalt/internasjonalt undervisnings- og forskningsmiljø ved faggruppen markedsføring, organisasjon og ledelse (MOL). Du får jobbe med forskning og undervisning, samt fagutvikling og veiledningsoppgaver på bachelor, master og PhD-nivå.

Vi ønsker at den som ansettes spesielt skal bidra til forskningsgruppene “Opplevelsesøkonomi og innovasjon” og “Ledelse og moderne organisasjonsformer”. Sentrale forskningstema er ledelse og innovasjon i opplevelse og tjenesteytende sektorer og i moderne organisasjonsformer. Eksempler på tilnærminger er innovasjonsprosesser for endring, læring og verdiskaping, samarbeid og nettverk i tjeneste- og opplevelsesnæringer, interorganisatoriske relasjoner, innovasjon for bærekraft, living-/innovasjonslab, praksisbaserte perspektiver, tjeneste- og opplevelsesdesign, innovasjon i krisetider. Innen undervisning må en kunne bidra på de fleste tema innen organisasjon og ledelse forankret i både organisasjonsteori og organisasjonspsykologi.

Handelshøgskolen har aktiviteter i Bodø, Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal. Som ansatt har vi ett kontorsted, men bidrar ved øvrige studiesteder etter behov.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise og veilede
 • Videreutvikle eksisterende studier og utvikle nye studietilbud
 • Forske og publisere på høyt internasjonalt nivå
 • Utvikle forskningsnettverk både eksternt og internt
 • Initiere og skaffe til veie ekstern finansiering for ny forskning
 • Bidra i fagmiljøets arbeid med utvikling av fagområdet
 • Bygge nettverk med regionalt, nasjonalt og internasjonalt nærings- og samfunnsliv

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk doktorgrad med fokus på organisasjon og ledelse eller annen relevant innretning. Alternativt utenlandsk doktorgrad med relevant innretning som er godkjent som likeverdig med den norske
 • Undervisningserfaring fra universitet/høyskole og ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Hvis du ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må du skaffe deg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord Universitet tilbyr kvalifiserende kurs. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider
 • Dokumentert forskningserfaring på høyt internasjonalt nivå innenfor fagfeltet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (ev. annet skandinavisk språk) og engelsk. Om du ikke behersker norsk eller annet skandinavisk språk på søknadstidspunktet, må dette kravet oppfylles i løpet av 2 år

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Publikasjoner innenfor fagfeltet de siste fem årene vil bli vektlagt. Omfanget vurderes i forhold til når doktorgraden ble levert
 • Fagprofil som passer inn i forskningsgruppene “Opplevelsesøkonomi og innovasjon” og “Ledelse og moderne organisasjonsformer” ved MOL
 • Erfaring med internasjonale forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering. Herunder også erfaring med felles forskningsprosjekter med næringslivet og andre samarbeidspartnere, samt erfaring fra utvikling av forskningssøknader
 • Kunnskap om norsk og nordisk nærings- og arbeidsliv
 • Erfaring fra utvikling, undervisning og veiledning på bachelor-, master- og PhD-nivå, samt erfaring med casebasert undervisning i fagfeltet
 • Interesse for digitalisering i undervisningen og pedagogisk utvikling med studentaktive læringsformer
 • God gjennomføringsevne og kunne håndtere flere ulike oppgaver samtidig
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kollegaer
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 03.10.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30068690

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS