Stilling:

Førsteamanuensis / professor i spesialsykepleie (operasjon)

Søknadsfrist 10.10.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d) i profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Vil du være med å styrke fagmiljøet, vi søker etter Førsteamanuensis / professor i spesialsykepleie (operasjon).

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskaper er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/professor i spesialsykepleie med spesialisering innen operasjon. Stillingen har arbeidssted Bodø.

Vi søker etter en førsteamanuensis/professor innen operasjon. Søkere med bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanning i operasjonssykepleie vil bli foretrukket ved ellers like kvalifikasjoner.

Søker forventes en sentral rolle i fakultetets forskning og fagutvikling innen fagområdet. Det forventes bidrag til aktivt nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, samt at man er en aktiv søker av ekstern prosjektfinansiering. Erfaring med å søke og lede eksternt finansierte prosjekter vil bli vektlagt.

Søker forventes å skulle forsterke fakultets fagområde operasjon og spesialsykepleie på alle nivå ved fakultetet. Stillingen vil ha et hovedansvar for undervisning og veiledning innen mastergradsutdanningene og spesialiseringer i ABIOK. Søker skal også bidra med spisskompetanse innen fagområdet operasjon og spesialsykepleie på bachelorutdanningene i sykepleie og paramedic. Alle ansatte forventes å bidra inn i undervisning og veiledning også på våre øvrige bachelor-, master- og ph.d. program ved behov. Stillingen kan bli tillagt emneansvar for operasjon og spesialsykepleie på både master og bachelornivå. Det er en styrke å kunne dokumentere praktisk arbeidserfaring innen helse- og omsorgssektoren.

Vi søker etter en person med interesse for å engasjere seg i og utvikle fagområdet i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø i universitetet, og som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet.

Det forventes at søkere som ikke har professorkompetanse på sikt har en målsetting om å oppnå slik kvalifisering.

Stillingen har kontorsted i Bodø, men det kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Det forventes at søker har sitt daglige virke, og tilstedeværelse ved kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, fagutvikling, publisering og formidling av forskningsresultater
 • Undervisning og veiledning av bachelor, master og ph.d. - studenter
 • Sensureringsarbeid
 • Praksisveiledening
 • Administrative oppgaver knyttet til forskning og utdanning.

Kvalifikasjonskrav

Kriterier for ansettelse i stilling som professor framgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. For ansettelse i stilling som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på bakgrunn av utdanning eller undervisning og veiledning.

For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.

Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Den som tilsettes må ha fagområdet innen operasjon som sitt hovedfelt. Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Det kreves at den som tilsettes behersker norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Erfaring fra relevant helsefaglig forskning.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå. Relevant yrkespraksis
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet. God evne til å arbeide systematisk og målrettet.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ kode 1011 førsteamanuensis eller kode 1013 professor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserermoderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det kan også bli aktuelt med prøveforelesning.

Kontakt

Søknad

Søknad med vedlegg sendes elektronisk innen 10.10.2018.

Vitenskapelige kvalifikasjoner vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.

Den elektroniske søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae (CV) som oppsummerer utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Vitnemål og attester
 • Fullstendig liste over vitenskapelig produksjon/akademisk arbeid
 • Fullstendig kopier av et utvalg på maksimum 15 av søkerens mest relevante publikasjoner / akademiske arbeid som søkeren ønsker skal tas i betraktning ved vurdering, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Minimum to referanser

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234