Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor i sykepleie - tre stillinger

Søknadsfrist 14.08.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d) i profesjonspraksis.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH.

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig tre 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie. Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse og har arbeidssted Mo i Rana, men det kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Residensplikt praktiseres i stillingene.

Stillingenes hovedarbeidsområde vil omfatte å være pådriver for relevant forskning, forskningsformidling og prosjektledelse for forskningsprosjekter samt utvikle god undervisning og veiledning av studenter på bachelorutdanningen i sykepleie ved studiested Mo i Rana. Det forventes at den som ansettes bidrar med forskning og fagutvikling innen fakultetets satsingsområder, er en aktiv nettverksbygger nasjonalt og internasjonalt, samt aktiv i å søke ekstern finansiering av forskningsprosjekter. Videre vil stillingene medføre veiledning av studenter i praktiske studier på Helgeland, undervisning og veiledning av studenter på studiestedet, og undervisning og veiledning av studenter via nettbaserte løsninger. Det må også påregnes ivaretakelse av emneansvar. Det er behov for bred kompetanse innen sykepleiefaget.

Søker bes oppgi hvilke av de tre stillingene det søkes på.

 • Stilling 1: Planlegging og koordinering praksisstudier, samarbeid med praksisfeltet, utvikling av kunnskapsbasert praksis og systematisk kunnskapsutveksling
 • Stilling 2: Praksisforberedende emner, ansvar øvingsavdeling, praktiske ferdigheter og simulering
 • Stilling 3: Sykepleie innenfor forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende område; stikkord: hverdagsrehabilitering

Vi søker etter personer med interesse for å engasjere seg i og utvikle fagområdet i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø i universitetet, og som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet.

Fakultetet har forventninger om at søkere på sikt har en målsetting om å oppnå professorkvalifisering.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, utvikling, publisering og formidling av forskningsresultater
 • Undervisning og veiledning
 • Praksisoppfølging
 • Sensureringsarbeid
 • Administrative oppgaver knyttet til utdanningen

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet
 • For ansettelse i stilling som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde
 • Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet
 • Den som ansettes må ha autorisasjon som sykepleier og ha digital kompetanse

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant nyere yrkespraksis og erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå
 • Erfaring fra relevant helsefaglig eller klinisk forskning
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT i undervisningssammenheng
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 forførstelektor og kode 1009, for universitetslektor. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserermoderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 14.08.2018.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae CV (som oppsummerer utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig liste over vitenskapelig produksjon / akademisk arbeid
 • Fullstendig kopier av et utvalg på maksimum 15 av søkerens mest relevante publikasjoner / akademiske arbeid som søkeren ønsker skal tas i betraktning ved vurdering, og en liste over disse
 • Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Minimum to referanser

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30080327, 30080351, 30080352

Søk på stillingen

fnokode:1234