Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis / førstelektor i finansregnskap

Søknadsfrist: 31.08.2019

Har du kunnskap om bedriftsøkonomi og finansregnskap?

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet,offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

L
es mer: www.nord.no/hhn.

Ved Handelshøgskolen i Bodø er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i finansregnskap. Det er ønskelig at kandidaten er statsautorisert revisor eller har høyere økonomisk utdanning med revisor-/regnskapspraksis. Det er videre et ønske at kandidaten i tillegg til relevant utdanning og FoU-erfaring også har undervisningserfaring og praksis fra fagområdet.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i førstestilling, kan det ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Stillingen vil ha kontorsted Bodø, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå.
 • Det er ønskelig om den som ansettes, kan undervise og har kompetanse i flere av følgende emner: videregående regnskap, årsregnskap, regnskapsteori, virksomhets- og regnskapsorganisering, internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). I tillegg kan det være aktuelt med undervisning innen revisjon og skatt.
 • Stillingen er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Bidra til utvikling av studier/fagmiljø sammen med kollegaer ved fakultetet.

Handelshøgskolen startet høsten 2018 opp et mastergradsstudium i regnskap og revisjon i Bodø, og den som ansettes vil bli involvert i teamet som arbeider med denne masteren.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves det norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves det oppnådd mastergrad innenfor relevant fagområde, som regnskap og revisjon. Ved ansettelse i stilling som universitetslektor vil det bli lagt vekt på ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.
 • Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk, siden undervisningsspråket i all hovedsak er norsk. I tillegg må søker beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren.
 • Pedagogiske kvalifikasjoner. Vi vil vektlegge kandidater som har fokus på pedagogisk utvikling og fornying av fagene.
 • Interesse for digitalisering i undervisningen og faglig interesse for digitalisering i regnskaps- og revisjonsbransjen.
 • Relevant yrkespraksis, erfaring fra revisjonsbransjen med små og store klienter.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger.
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009, for universitetslektor. Lønn etter avtale.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faggruppeleder Anatoli Bourmistrov, e-post: [email protected], tlf: 75 51 76 73 eller
 • Spørsmål om søknadsprosessen fås ved henvendelse til kontorsjef Ellen Abelgård, e-post:[email protected], tlf: 75 51 76 68.

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.08.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Ref.nr. 30084758

Søk på stillingen

fnokode:1234