LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor i samfunnsfag (2 faste stillinger)

Søknadsfrist: 16.12.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig faste stillinger som Førsteamanuensis / førstelektor i samfunnsfag

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2022 ledig inntil to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i samfunnsfag, med mulighet for ansettelse i midlertidig stilling på kvalifiseringsvilkår dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse.

Stillingene er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttnestleder. Hovedarbeidssted for stillingene er henholdsvis campus Vestfold (Bakkenteigen) og campus Notodden. Søkere bes angis hvilke hovedarbeidssted som er aktuelle i sine søknader. Endelig hovedarbeidssted vil avklares i løpet av rekrutteringsprosessen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingene er kombinerte stillinger som inneholder på den ene siden oppdrag innen etter- og videreutdanning i grunnskolesektoren, og på den andre siden undervisning i grunnskolelærerutdanningen. Det må påregnes reising til eksterne aktører i grunnskolesektoren innenfor etter- og videreutdanning, og det må påregnes undervisning i grunnskolelærerutdanningen ved flere av universitetets studiesteder.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og de som blir ansatt må derfor kunne gi veiledning og undervisning digitalt.

Kvalifikasjoner

For å komme i betraktning for ansettelse må man ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid. Siden undervisningsspråket er norsk, må man også, for å komme i betraktning for stillingene, kunne undervise på ett av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

For å bli ansatt som førsteamanuensis er det krav om norsk doktorgrad på aktuelt fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå, dokumentert gjennom vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For å bli ansatt som førstelektor er det krav om forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Det vil bli lagt vekt på om søkeren har særskilte kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli ansatt for en midlertidig periode på inntil tre år, dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene for opprykk til førsteamanuensis/førstelektor denne perioden. Ved ansettelse i en slik midlertidig stilling vil ny sakkyndig vurdering bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelige kvalifikasjoner innen et samfunnsvitenskapelig fag, fortrinnsvis sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi eller beslektede fagområder.
 • Publisering i norske og utenlandske fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Gjennomførte kurs innenfor universitets- og høgskolepedagogikk.
 • Erfaring fra arbeid med etter- og videreutdanning i grunnskolesektoren.
 • Undervisningserfaring fra grunnskolelærerutdanning.
 • Administrativ erfaring og kompetanse fra høyere utdanning.
 • Erfaring med å skaffe eksterne forskningsmidler.
 • Erfaring med forskningsledelse, deltakelse i forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 61-77 NOK 542 400 – 741 300 per år.

Lønnsplassering blir fastsatt etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelse gjøres på vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten. Man må derfor regne med at det i løpet av ansettelsesforholdet vil kunne oppstå endringer i hvilke oppgaver man blir tildelt.

Andre opplysninger

Et utvalg bestående av tre sakkyndige vil vurdere søknadene i lys av utlysningsteksten, og levere sin innstilling til Universitetet i Sørøst-Norge. I denne innstillingen vil utvalget av sakkyndige uttale seg om hvilke av søkerne de mener er kvalifisert for stillingen, og de vil også rangere søkerne som anses å være kvalifisert. Institutt for kultur, religion og samfunnsfag vil deretter kalle inn til intervju. Instituttet sender så sin innstilling videre til ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge, som fatter vedtak om ansettelse.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

 • Instituttleder Jørn Varhaug, tlf 99248458

For opplysningar om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS