LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor - Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS)

Søknadsfrist: 18.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sosialt arbeid, barnevern eller samfunnsvitenskap

Om stillingen

Ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS) er det ledig inntil to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen fagområdene sosialt arbeid, barnevern eller samfunnsvitenskap. Stillingene er innrettet med fokus på sosialfaglige og samfunnsvitenskapelige emner i bachelorutdanningene.

Stillingene vil bli tillagt oppgaver innen undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid og administrasjon. Stillingene er 100%, men det kan åpnes for delstilling minimum 50% dersom den ansatte ønsker å kombinere stillingen med en delstilling innen relevant praksisfelt.

IBS har bachelorutdanninger i barnevern og sosialt arbeid ved UiT. I tillegg har instituttet to masterutdanninger i barnevern og sosialt arbeid. Instituttet er fordelt på tre campus; Alta, Harstad og Tromsø. Instituttet har ca. 50 vitenskapelige stillinger og en administrasjon på 6. Instituttet har ca. 500 studenter.

Arbeidssted til stillingene er campus Harstad. Den som tilsettes må påregne undervisning fysisk og digitalt også i Alta og Tromsø.

Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde

Vi søker etter personer med interesse for undervisnings- og forskningsoppgaver innenfor sosialt arbeid. De som ansettes vil kunne få undervisningsoppgaver både på bachelor- og masternivå. Stillingene er tillagt ansvar for undervisning og veiledning innenfor sosialfaglige og samfunnsvitenskapelige emner.

Deler av stillingene vil bli tillagt forsknings- og utviklingsoppgaver tilknyttet et av instituttets forskningsgrupper; Komsa (kompetanse i sosialt arbeid), ProVel (profesjoner og velferdssamfunn), Barnevern og profesjonalisert omsorg, SamPro (samproduksjon og samarbeid innenfor barnevern og sosialt arbeid) og Indigenous Voices.

Instituttet kan også tilby deltakelse i flere spennende utviklingsprosjekter om NAV, barnevern, praksis, digitalisering og velferdsteknologi. Det er ønskelig med deltakelse i faglige nettverk og fagutvikling lokalt og nasjonalt.

Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingene kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves minimum mastergrad i sosialt arbeid, barnevern eller samfunnsvitenskap. Det vil være en fordel med erfaring fra undervisning, veiledning og formidling. Arbeidsspråket på instituttet er norsk. Søkeren må ha muntlige og skriftlige språkferdigheter tilsvarende morsmålsnivå i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Personlig egnethet for stillingen, herunder samarbeidsevner og evne til å bidra positivt i et kollegialt miljø, samt erfaring fra sosialfaglig yrkesutøvelse tillegges vekt.

For stilling som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

For stilling som førstelektor kreves i tillegg dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (gjelder stilling som førsteamanuensis og førstelektor)
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS