LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

1-2 faste stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i internasjonal beredskap

Søknadsfrist: 27.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi / Institutt for teknologi og sikkerhet

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, er det ledig 1-2 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor tilknyttet Bachelorstudiet i internasjonal beredskap, med tiltredelse snarest. Stillingene er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet og arbeidssted er Harstad.

Instituttet har ca. 90 tilsatte i vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. Det er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger, hvorav ca. 150 studerer i Harstad. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag.

Studieprogrammet bachelor i internasjonal beredskap er et tverrfaglig program innen naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Studiet gjennomføres i samarbeid med Norges Brannskole i Tjeldsund kommune, med praktisk støtte og gjennomføring av øvelser i beredskapssammenheng.

Harstad har et omfattende kulturtilbud med Festspillene i Nord-Norge som høydepunkt hvert år. Byen er også et handels- og butikksenter for omlandet rundt. Byen med ca. 25 000 innbyggere ligger sentralt i Nord-Norges mest folkerike område. Her er gode muligheter for friluftsliv både sommer og vinter med jakt- og turterreng, skjærgård med rikt båtliv og fiskemuligheter og idrettsanlegg for mange formål.

Arbeidssted er UiT i Harstad. Du må kunne starte i stillingen i Harstad innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forsknings- og arbeidsområde

Stillingene er primært tillagt undervisnings-, veilednings- og utviklingsoppgaver på bachelorstudiet i internasjonal beredskap. Stillingene er også tillagt forskning innen fokusområdene sikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap som foregår både i Tromsø og i Harstad. Den som tilsettes vil inngå i den tverrfaglige forskningsgruppen «Societal Security, Safety, Engineering, Environment and Emergency preparedness» (S3E3).

Stillingene vil være sentrale i oppbyggingen av fagmiljøet på UiT campus Harstad, med kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap. De som tilsettes skal bidra til å styrke forskningssamarbeid på fagfeltet både internt på UiT, nasjonalt og med internasjonale samarbeidspartnere. Det er forventet at den aktuelle kandidaten aktivt søker om finansiering, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Den som tilsettes skal bidra til å styrke forskningssamarbeid på fagfeltet både internt på UiT, nasjonalt og med internasjonale samarbeidspartnere.

Kontakt

Nærmere informasjon om stillingene kan fås ved å kontakte :

 • Faggruppeleder sikkerhet Masoud Naseri, tlf. 77 66 03 27 / 463 78 001, e-post: [email protected] eller
 • Assisterende instituttleder, Harstad, Øystein Klemetsen, tlf. 77 05 82 14 / 905 42 303, e-post [email protected] eller
 • Instituttleder Yngve Birkelund, tlf. 77 66 02 46/ 993 77 377, e-post [email protected]

Kvalifikasjoner

I studiet Internasjonalt beredskap har vi spesielt behov for å hente kompetanse tilsvarende:

Stilling 1:

Aktuell fagbakgrunn innen utdanning og forskning innen risikostyring, samfunnssikkerhet, krisehåndtering, miljø og sikkerhet.

Stilling 2:

Aktuell fagbakgrunn innen utdanning og forskning i naturressurser og bærekraft, med fokus på samfunnsutfordringer i arktiske regioner eller kryosfæren. Forskningsfokus på naturlige farer, spesielt farer i kryosfæren, er en nødvendighet. Kompetanse om beslutning, risiko og sårbarhet, samt utvikling av beslutningsstøtteverktøy, både fra et privat og akademisk perspektiv, er nødvendig. Anvendelser av slike verktøy i Arktis er en fordel. Erfaring med å jobbe på tvers av naturvitenskap og samfunnsvitenskap blir også sterkt vektlagt.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. I tillegg vil dokumentert evne eller potensial for å innhente ekstern finansiering vektlegges i bedømmelsen for førsteamanuensis og førstelektor.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Den som tilsettes må ha gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel at kandidaten behersker norsk eller et annet skandinavisk språk.

Personlige egenskaper, motivasjon og vilje til å jobbe i et tverrfaglig team vil bli vektlagt.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se her.

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Med dette menes en beskrivelse av din vitenskapelige produksjon der du peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. I tillegg et notat på ca. én side hvor du beskriver hvordan din erfaring og kompetanse er relevant for stillingen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS