LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sosialt arbeid - 5 stillinger

Søknadsfrist: 30.09.2022

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: Blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Har du lyst til å være med å videreutvikle et spennende sosialfaglig forsknings- og undervisningsmiljø?

Om stillingen

Fakultet for samfunnsvitenskap søker fem faglig engasjerte professorer/førsteamanuenser/førstelektorer/universitetslektorer innenfor sosialt arbeid. I forbindelse med et generasjonsskifte i den vitenskapelige staben, samt oppstart av bachelor i sosialt arbeid på Levanger, trenger fakultetet flere som ønsker å være med på å videreutvikle et sterkt, relevant og produktivt sosialfaglig forsknings- og utdanningsmiljø ved Nord universitet. På Levanger bygger vi nå opp et sosialfaglig miljø både på forskning og utdanning og vi trenger flere dyktige ansatte med på laget. Undervisningen vil i første rekke være knyttet til våre bachelorprogram i sosialt arbeid og barnevern, på Levanger, i Bodø og i Mo i Rana, men undervisning på masternivå kan også bli aktuelt. Fakultetet jobber blant annet med å få akkreditert en master i sosialvitenskap med fordypninger i barnevernsarbeid og sosialt arbeid. Vi ønsker også å tilby etter- og videreutdanning til de som allerede arbeider som sosionomer eller barnevernspedagoger.

Fakultetet ønsker søkere som har bred og omfattende forskningsproduksjon, gjerne med vekt på anvendt eller praksisnær forskning. For søkere uten slik erfaring vil interesse for forsknings- og utviklingsarbeid, samt motivasjon for videre kvalifisering til førstekompetanse (førstelektor eller førsteamanuensis) vektlegges.

De som blir ansatt vil fortrinnsvis bli medlem i faggruppen Velferd og sosiale relasjoner. For alle stillingene inngår det undervisning og veiledning i fagene ved fakultetets sosialarbeiderutdanninger; bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid. Det kan også bli aktuelt med undervisning og veiledning på masternivå. I dag har vi undervisning på Levanger, i Bodø og på Helgeland.

Kontorsted er enten Bodø eller Levanger. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Fakultetet praktiserer residensplikt.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå, samt ferdighetstrening og praksisveiledning
 • Stillingene kan tillegges forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling
 • Det forutsettes at de som ansettes som professorer eller førsteamanuenser bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at de som ansettes bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kolleger

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse i sosialt arbeid. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves førsteamanuensiskompetanse i sosialt arbeid, det vil si kompetanse på et vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal og/eller nasjonal standard innen gjeldende fagområde, minimum Ph.d.-grad. Søkere med utdanning og forskningserfaring fra tilstøtende fag som psykologi, pedagogikk, statsvitenskap, sosiologi og antropologi vil kunne vurderes for stillingene.
 • For ansettelse i stilling som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves mastergrad i sosialt arbeid, barnevern eller annen mastergrad relevant for fagområdet. For ansettelse som universitetslektor er sosialfaglig profesjonsutdanning, samt erfaring fra sosialfaglig yrkespraksis et krav, men langvarig sosialfaglig yrkespraksis kan i noen tilfeller kompensere for kravet om sosialfaglig profesjonsutdanning
 • Undervisningserfaring innenfor feltet, sosialfaglig utdanning på bachelor og/eller masternivå vil bli tillagt vekt. Erfaring fra sosialfaglig yrkespraksis er ønskelig og vil bli tillagt vekt
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (evt. skandinavisk språk)
 • Ansettelse forutsetter at kandidaten kan undervise på norsk/skandinavisk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Relevant yrkespraksis
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger.
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Relevant administrativ erfaring og gode samarbeidsevner vil også tillegges vekt

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Dekan Elisabet Ljunggren, tlf +47 75 51 75 73, epost: [email protected]
 • Faggruppeleder professor Janne Paulsen Breimo, tlf +47 75 51 73 06, epost: [email protected]
 • Studieprogramansvarlig for bachelor i sosialt arbeid Guro Wisth Øydgard, tlf +47 75 51 74 84, epost: [email protected]
 • Studieprogramansvarlig for bachelor i barnevern Ann-Torill Tørrisplass, tlf +47 75 51 72 36, epost: [email protected]

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.09.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr: 30071029, 30071335, 30071947, 30071976, 30081912

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS