LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis / universitetslektor - Institutt for bygg- og miljøteknologi (IBM)

Søknadsfrist: 15.12.2021

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Vil du være med i vårt voksende fagmiljø og utdanne fremtidens vanningeniører?

Førsteamanuensis / universitetslektor innen infrastruktur for transport av vann, avløp og overvann

Om stillingen

Institutt for bygg- og miljøteknologi (IBM) ved Fakultet for realfag og teknologi, NMBU, har en ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/universitetslektor innen infrastruktur for transport av vann, avløp og overvann.

Vi søker en sterkt motivert person som kan styrke undervisningen og forskningen innen planlegging, drift og forvaltning av ledningsanlegg, og annen infrastruktur for transport av vann, avløp og overvann. Du vil bli en del av vanngruppen ved fakultetet, og stillingen er tilknyttet det femårige sivilingeniørstudiet i vann- og miljøteknikk. Fagområdet og fagmiljøet er i vekst, og du vil få mulighet til å være med å videreutvikle forskergruppen og studieprogrammet.

Gruppen består for tiden av åtte fast vitenskapelig ansatte på heltid, i tillegg til professorer i deltids- og emeritusstillinger, postdoktorer og ph.d.-studenter.

Det er forventet at du blir bindeleddet mellom vanngruppen og et nytt nasjonalt senter for vanninfrastruktur, som er under etablering på Campus Ås nær NMBU. Det nye senteret er et resultat av et samarbeid mellom offentlige og private aktører for å styrke den norske VA-sektorens evne til å forvalte et aldrende VA-ledningsnett. NMBU er en av partnerne i senteret. Senteret vil legge til rette for praktisk undervisning og demonstrasjon, testing og teknologiutvikling, samt anvendt forskning.

Med mål om å styrke forskningen ved fakultetet, vil du som nyansatt førsteamanuensis bli tilbudt en attraktiv oppstartspakke:

Du får NOK 50.000 til å dekke utgifter i forbindelse med konferanser, reiser mm.

Du blir prioritert ved fordeling av universitetsfinansierte doktorgradsstillinger. Gjelder dersom du ikke allerede er hovedveileder for ph.d.-student.

Arbeidsoppgaver

Undervisning og masterveiledning:

 • Bidra til undervisning og masterveiledning innen urbane vanntransportsystemer (drikkevann, avløpsvann og overvann)
 • Hovedansvar for videreutvikling av kurstilbudet innen ledningsanlegg/infrastruktur (f.eks. materiallære, anleggsteknikk, geoteknikk, konvensjonelle og gravefrie metoder for nyanlegg og rehabilitering, systematisk forvaltning av infrastruktur («IAM – infrastructure asset management»), rehabiliteringsplanlegging etc.)

Forskning:

 • Bidra til eksisterende forskningsaktiviteter innen urbane vanntransportsystemer
 • Utvikle nye forskningsaktiviteter innen ledningsanlegg/infrastruktur
 • Veiledning av ph.d.-studenter (ved ansettelse som førsteamanuensis)

Administrative oppgaver:

 • Holde tett kontakt med det nye nasjonale senteret for vanninfrastruktur
 • Administrasjon knyttet til egen undervisning og forskning
 • Delta i faggruppemøter
 • Verv i relevante utvalg/komiteer ved instituttet, fakultetet og universitetet

Ved ansettelse som universitetslektor vil en større andel av arbeidstiden være avsatt til undervisning og masterveiledning, og en mindre andel til forskning.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen.

Kompetanse

Krav til faglige kvalifikasjoner

 • For begge stillingskategoriene kreves dokumentert erfaring fra relevant ingeniørpraksis

For ansettelse som førsteamanuensis kreves:

 • Doktorgrad innenfor relevant fagområde
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer
  • Undervisnings- og veiledningserfaring
  • Bredde eller variasjon i pedagogisk erfaring
  • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

For ansettelse som universitetslektor kreves:

 • Mastergrad/hovedfag eller tilsvarende utdanning innenfor relevant fagområde
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller kravene til pedagogisk kompetanse, skal pålegges å gjennomføre kurs i universitetspedagogikk innen to år etter ansettelsen.

Språkkunnskaper som kreves

Administrasjonsspråket på universitetet er norsk, og universitetet er internasjonalt. Det er derfor et krav om at søkere må ha svært gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig norsk og engelsk. Ferdigheter i svensk eller dansk kan erstatte kravet om norsk kompetanse. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk, forplikter seg til å lære dette innen tre år på nivå B2 eller tilsvarende.

Ved ellers like kvalifikasjoner vil søkere som behersker norsk eller skandinavisk flytende bli foretrukket.

For begge stillingskategorier vil følgende erfaringer og kunnskap vektlegges:

 • Dokumentert bred teoretisk og praktisk forståelse av infrastruktur for vanntransport
 • Spisskompetanse innenfor ett eller flere temaer som er særlig relevant for infrastruktur for vanntransport
 • Dokumentert erfaring med undervisning og veiledning ved ingeniørutdanning
 • Forskningsbakgrunn innen infrastruktur for vanntransport
 • Kunnskap om norsk VA-sektor
 • Kunnskap om programvare som benyttes i ingeniørpraksis (f.eks. GIS, DAK, FEM, simuleringsverktøy)
 • Ferdigheter i kvantitativ analyse (vitenskapelig programmering, matematikk, statistikk og datavitenskap)
 • Nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk
 • Evne til å skaffe ekstern forskningsfinansiering

For begge stillingskategorier vil følgende personlige egenskaper bli vektlagt:

 • Genuin interesse for undervisning og studentkontakt
 • Tydelig lagspiller med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Målrettethet og evne til å nå viktige frister, også når flere oppgaver må håndteres parallelt
 • Motivasjon for å bygge en sterk faggruppe
 • Motivasjon for å delta i nasjonale og internasjonale faglige nettverk

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Hvis flere søkere vurderes å stå tilnærmet likt etter en totalvurdering, vil søkere som tilfredsstiller kriteriene for ansettelse som førsteamanuensis foretrekkes.

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode:

 • 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24, lønnstrinn 65-77, NOK 594 300 - 752.800), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.
 • 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, lønnstrinn 57-67 (NOK 516 100 – 615 800), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Ved ansettelse som førsteamanuensis kan det søkes om opprykk til professor etter oppstart i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Førsteamanuensis Leif Daniel Houck, Instituttleder, tlf: +47 67231592, e-post: [email protected]
 • Postdoktor, Vegard Nilsen, Faggruppeleder vann, tlf: +47 67231625, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.12.2021

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søker til stilling som Førsteamanuensis skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en «pedagogisk mappe». Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/04701 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 15.12.2021.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveforelesning og intervju.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS