Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har ledig fast stilling:

Høgskolelektor / førstelektor / førsteamanuensis Sikkerhet og risiko

Søknadsfrist: 13.09.2019

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Om stillingen

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har ledig fast stilling som:

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.


KRUS er et kompetansesenter for kriminalomsorgen. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å utvikle og formidle kompetanse. KRUS utdanner fengsels- og verksbetjenter, driver kurs- og konferansevirksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid. KRUS har ca 65 ansatte og holder til i Lillestrøm. Les mer om vår virksomhet på: www.krus.no.

Høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis – Sikkerhet og risiko

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig knyttes til undervisning i grunnutdanning av fengselsbetjenter, et toårig studium som fører frem til graden Høgskolekandidat i straffegjennomføring. Studiet kvalifiserer for fast ansettelse som fengselsbetjent i kriminalomsorgen. Dette studiet er lønnet, studentene har status som aspiranter i studietiden. Aspirantene studerer to semestre på KRUS og to semestre i et opplæringsfengsel. Etter studiet følger et pliktår.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av planlegging, gjennomføring og evaluering av sikkerhetsrelatert undervisning og veiledning i høgskolekandidatstudiet sammen med kolleger i emnegruppen Sikkerhet og risiko. Undervisningen kan foregå både på campus i Lillestrøm og i de ulike desentraliserte opplæringsenhetene. Det må også påregnes undervisnings- og veiledningsoppgaver i påbyggingsstudiet for fengselsbetjenter som fører frem til bachelor i straffegjennomføring. Andre oppgaver vil kunne være faglig administrativt arbeid, planlegging og gjennomføring av kurs og etterutdanning innen sikkerhets- og risikoemner. Stillingen er for tiden plassert i studieavdelingen hvor ansatte kan gis mulighet til FoU-arbeid etter søknad på interne FoU-midler.

Den som ansettes må påregne å bli pålagt oppgaver innenfor hele KRUS sitt arbeidsområde. Det foregår en utredning om organiseringen av KRUS og det tas forbehold om stillingens organisatoriske plassering. Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • høyskole- eller universitetsutdanning på minimum masternivå, fortrinnsvis innen sikkerhets- og risikorelaterte emner
 • relevant erfaring fra undervisning og veiledning. For førstelektor/førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad eller tilsvarende doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.
 • høyskole-pedagogikk, minimum 15 sp. Kandidater uten denne kompetansen, må forplikte seg til å ta denne innen to år etter fast ansettelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT-systemer og -verktøy.

Det er ønskelig at du har

 • god kjennskap til norsk kriminalomsorg og straffegjennomføring, hvor sentrale emner er sikkerhet, risikostyring og fysisk maktanvendelse.
 • relevant erfaring som fengselsbetjent eller erfaring fra arbeid i kriminalomsorgen, eventuelt erfaring fra arbeid i politiet, Forsvaret, psykiatri og barnevern
 • digitale ferdigheter, erfaring med nettbasert undervisning.

Det kan bli aktuelt å be søkere om å holde prøveforelesning i oppgitt emne som en del av vurderingen.Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som har evne til å se ditt eget fagfelt i et tverrfaglig perspektiv og som kan samarbeide godt med fagpersoner fra ulike fagfelt. Vi ønsker at du er utviklingsorientert, fleksibel og har gode samarbeidsevner, og at du er selvstendig, initiativrik og har god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

 • fast stilling avlønnet iht til kvalifikasjoner og relevant erfaring etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1008 høgskolelektor/1198 førstelektor /1011 førsteamanuensis fra kr 540 000 - 670 000 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
 • et utviklende og hyggelig arbeidsmiljø og kolleger med høy faglig kompetanse
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons- forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering.

Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV’n», kan opplysningen brukes til registreringsformål

Prøvetiden er 6 måneder.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Dekan Kjersti Hove tlf 400 25 591/ 4 15 70 672 eller
 • Fagområdeansvarlig Tom Are Jensen Norman tlf 400 25 571 / 484 066 76

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20

Søk på stillingen