Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i Arealplanlegging,eiendomsfag og konfliktfag

Søknadsfrist 2. januar 2019

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i Arealplanlegging/ utvikling, eiendomsfag og konfliktsfag

Stillingen er knyttet til Institutt for byggfag ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap, studiested Bergen.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har om lag 270 ansatte og om lag 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkerutdanning tilbyr ettårig fagskoleutdanning. Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor,inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Institutt for byggfag:

Instituttet har 32 heltidsansatte i 100% stilling. De fordeler seg med 2 professorer, 7 førsteamanuenser, 17 høgskolelektorer, 1 stipendiat,3 ingeniører og to 20 % stillinger. Instituttet har et bachelorprogram for byggingeniører i Bergen, bachelorprogram for Bygg og anleggsingeniører i Førde og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen. Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eigedom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 600 studenter. Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Undervisning, veiledning og fagutvikling innenfor de 3-årige bachelor-studiene ved Institutt for byggfag, samt det 2-årige mastergrads-studiet i areal og eiendom
 • Undervisning og veiledning innen vitenskapelig metode, spesielt for å utvide den metodiske og analytiske kompetansen på master- og bachelornivå.
 • Utvikling av fag og fagplaner
 • Veiledning av bachelor- og masteroppgaver
 • Utarbeiding av eksamensoppgaver og sensur
 • FoU-virksomhet etter de avtaler og instrukser som gjelder for høgskolen.

De mest aktuelle fagområdene for stillingen vil være emner innen konfliktforebygging, konflikthåndtering, megling og forhandling knyttet til stedsutvikling, arealplanlegging og arealutvikling.

Emner innen eiendomsfag, regional planlegging/utvikling kan også inngå i stillingen.

Den som blir ansatt i stillingen må påregne undervisning på etter- og videreutdanningskurs som blir avholdt utenfor ordinær arbeidstid. Avhengig av den nytilsatte sin fagprofil kan det kan også være aktuelt med undervisning innen andre emner knyttet til andre bachelor-studier.

Kvalifikasjoner:

Søkere må minst ha relevant utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå (jordskiftekandidat/master i eiendomsfag, master i by- og regionplanlegging/regional planlegging/utvikling eller tilsvarende).

For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves det doktorgrad innen fagområdet, som førstelektor dokumentert kompetanse på nivå med doktorgrad, og med tilsvarende relevanskrav.

Videre vektlegges:

 • Kompetanse innen veiledning og IKT
 • Faglige og pedagogiske kvalifikasjoner, særlig undervisningserfaring fra høyere utdanning.
 • Erfaring fra bransjen.
 • Faglig nettverk i næringslivet
 • Erfaring fra Universitets og høgskolesektoren

Søkerne vil bli vurdert i tråd med gjeldende nasjonale retningslinjer. Ved ansettelsen vil hovedvekten bli lagt på vedlagte vitenskapelige arbeider fra de siste 5 år.

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid vil være svært viktig i stillingen
 • God formidlingsevne
 • Omgjengelig og like kontakt med studenter

Høgskolepedagogikk/ veiledning:

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Språkkunnskaper:

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi tilbyr:

Stillingene er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011,1198 og 1008. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstida

Hvordan søke på stillingen?Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Hjemmeside

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 • Instituttleder, Arve Leiknes +47 55 58 76 53

Søk stillingen