Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor - to stillinger i simuleringslæring

Søknadsfrist: 11.08.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig to stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i simuleringslæring ved Fakultet for helse og sosialvitskap

Vi søker to medarbeidere fordelt på en 50 % og en 100 % stilling.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger, flere masterutdanninger og et ph.d.studie i Helse, funksjon og deltakelse.


Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forsknings- og utviklingsarbeid.


Fakultet for helse- og sosialvitskap, har et av de største simuleringssentrene i Norge. SimArena består av rundt 25 simuleringslaboratorier knyttet til Campus Kronstad. I tillegg er det simuleringsrom ved andre campus. Her gjennomfører alle våre helse- og sosialfaglige profesjoner ulike simuleringsaktiviteter, i tillegg til aktivitet opp mot eksterne samarbeidspartnere.

Ansvars- og arbeidsområde:

Ansvars -og hovedarbeidsområdet for stillingene er relatert til ferdighetstrening og simulering. Stillingene er plassert ved Institutt for helse og funksjon ved campus Bergen, men vil ha sin aktivitet knyttet til simuleringsarenaer ved alle campus ved HVL.

En viktig del av arbeidsoppgavene vil være å bidra til utvikling og nytenkning innen simuleringstrening i helse- og sosialfaglige utdanninger, i tillegg til videre utvikling av SimArena og simulering som pedagogisk metode i utdanning og kompetanseutvikling, og mot eksterne samarbeidspartnere.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Simuleringstrening
 • Opplæring/undervisning
 • Prosjektledelse/-deltagelse
 • Oppfølging/videreutvikling av interne og eksterne samarbeidsprosjekt
 • Kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere
 • Teknisk support og utvikling
 • Driftsarbeid knyttet til utstyr/opplæring, og kontaktledd til utstyrsleverandører

Kvalifikasjoner:

 • Master i helsefag eller annen relevant utdanning og avlagt ph.d- grad eller dokumentasjon på førstelektorkompetanse innenfor relevante fagområder
 • Profesjonsutdanning innen helsefag
 • For tilsetting som høgskolelektor vil interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse blir vektlagt
 • Kompetanse innen simulering/testarbeid/VR teknikk
 • Pedagogisk kompetanse
 • Interesse for og erfaring med veiledning, studentaktive metoder og digitale undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk, og på engelsk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fasilitatorkurs og /eller HLR instruktør
 • Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Ansvarlig
 • Initiativrik
 • Gode formidlingsevner
 • God evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Høgskolepedagogikk/ veiledning:

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Språkkunnskaper:

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingene som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011/ 1198 / 1008.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Bjørg Hafslund, 55 58 55 06/ 900 71 972

2) Dekan Randi Skår, 57 67 61 51 / 951 46 987

Søk stillingen