Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i helsefag (18/09188)

Søknadsfrist 9. desember 2018

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil fire faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i helsefag ved campus Stord. Tiltredelse 01.04.2019.

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) har ca. 4500 studenter og 370 ansatte. Fakultetet er organisert i tre institutter; Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Institutt for helse- og funksjon og Institutt for velferd og deltaking. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfag og tilbyr profesjonsutdanninger, master-, etter- og videreutdanninger. I tillegg er fire senter knytt til fakultetet innan fagområda samhandling, helseforsking, kunnskapsbasert praksis og omsorgsforsking.

Institutt for helse- og omsorgsvitskap har om lag 210 ansatte og tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har instituttet masterstudium i jordmorfag, masterstudium i Samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i Helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Instituttets forskning har fokus på tematiske områder som styrker kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Instituttet er lokalisert i Førde, Bergen, Stord og Haugesund og består av åtte fagseksjoner, hvor hver fagseksjon ledes av en fagseksjonsleder med ansvar for fag, personal og økonomi.

Ansvars- og arbeidsområde

 • Undervisning i bachelorstudiet for sykepleiere, videreutdanninger og mastergrader innen helsefag
 • Veiledning og oppfølging av studenter innenfor aktuelt fagområde
 • Sensur og vurderingsarbeid
 • Videreutvikling av emner og studieprogram, samt forskningsoppgaver tilknyttet relevante områder

Kvalifikasjoner

 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse innen relevante områder
 • For tilsetting som høgskolelektor må søker ha mastergrad som er relevant for fagfeltet
 • Vitenskapelige arbeider innenfor aktuelt fagområde
 • Pedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Den som blir ansatt vil få tilbud om opplæring dersom kravet ikke er oppfylt før ansettelsen
 • Erfaring fra FoU-prosjekt. Gjerne knyttet til praktiske og dagsaktuelle utfordringer innen pleie- og omsorgstjenestene og bidrag til utvikling av metoder for å overføre og ta i bruk forskningsbasert kunnskapspraksis i feltet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er særlig ønskelig med sykepleiekompetanse innen psykisk helse og kommunehelsetjeneste, men annen erfaring vil og bli vurdert

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevne både overfor studenter og ansatte fra ulike fagområder
 • Kunne jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Være glad i å vise initiativ og like å formidle
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, eller annet skandinavisk språk

Sakkyndig vurdering

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er Tilsettingsutvalget ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi tilbyr

Stillingen som førsteamanuensis/ førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011/1198/1008. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Muligheter for trening i arbeidstida
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget.

Generell informasjon

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Høgskulen på Vestlandet er en IA-bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen