LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i samfunnsarbeid - toårig vikariat

Søknadsfrist: 22.10.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for velferd og deltaking er vi 90 ansatte og 1300 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i Samfunnsarbeid, Psykisk helse og rusarbeid og Familieterapi og relasjonelt arbeid, i tillegg til andre etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse - og sosialvitenskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi. Det gjelder deltaking gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltaking i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

Fakultet for helse-og sosialvitskap har ledig toårig vikariat som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor på fagområdet samfunnsarbeid

Stillingen er knyttet til Institutt for velferd og deltaking, Fagseksjon samfunnsarbeid.

Stillingen er i hovedsak knyttet til master i samfunnsarbeid, men den som tilsettes må påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud i instituttet.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingen omfatter:

 • Undervisning, veiledning og evaluering innen samfunnsarbeid og andre sosialfaglige emner knyttet til instituttets studieprogram og fakultetets forskningsprofiler
 • Utviklingsarbeid innenfor fagområdet samfunnsarbeid
 • Faglige institusjonsbyggende oppgaver, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskningsgruppene
 • Deltakelse i forskning- og utviklingsarbeid med relevans for fagområdet
 • Deltakelse i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Formell utdanning og kompetanse:

 • For tilsetting som førsteamanuensis må søker ha avlagt ph.d-grad innenfor samfunnsvitenskap, sosialfag, folkehelse eller andre relevante fag. For tilsetting som førstelektor må søker dokumentere førstelektorkompetanse innenfor de samme fagområdene. For tilsetting som høgskolelektor må søker ha relevant samfunnsvitenskaplig eller sosial-/folkehelsefaglig mastergrad. For alle tre stillingskategorier er det krav om dokumentasjon av faglig fordypning på relevante områder innenfor samfunnsarbeid.
 • Pedagogisk kompetanse
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid i høyere utdanning
 • Relevant erfaring og praktisk kompetanse innenfor fagområdet
 • God IKT-kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Undervisningspråket er norsk og søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk

Instituttet arbeider for å styrke den vitenskapelige kompetansen innenfor det flerfaglige sosialfaglige feltet og for å utvikle en profesjons- og praksisrettet profil. I tillegg til vitenskapelige kvalifikasjoner vil det legges vekt på arbeidserfaring fra praktisk samfunnsarbeid og/eller erfaring med ledelse eller arbeid i prosjekter som baserer seg på perspektiver og metodikk innenfor samfunnsarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy i medvirkningsarbeid
 • Erfaring med studentaktive læringsformer og e-læring.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker å tilsette en dyktig fagperson som også har gode ferdigheter når det gjelder å omsette medvirkningsteori til praksis, og som med engasjement og kreativitet kan legge til rette for at studentene får øve fram sine praktiske ferdigheter i faget. Vi trenger vitenskapelig ansatte som har interesse for faglig utviklingsarbeid og som har gode formidlingsevner. Vi vil også legge vekt på gode samarbeidsevner og en fleksibel innstilling til de arbeidsoppgavene som skal løses.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra den informasjonen som er lagt inn i Jobbnorge ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder

 • vitenskapelige arbeid (inntil 15 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attester og vitnemål
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

Ved søknad på stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til vurdering i sakkyndig utvalg. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor /1008 høgskolelektor

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse med 2 % innskudd som trekkes fra lønnen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort i henhold til Offentlighetsloven selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS