Ledig stilling ved Høgskolen i Østfold

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i engelsk ved Nasjonalt senter for fremmedspråk

Søknadsfrist 27.03.2019

Høgskolen i Østfold

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i oppæringen er ett av elleve nasjonale senter under Kunnskapsdepartementet. Departementet har delegert drift og oppfølging av sentrene til vertsinstitusjonene. Fremmedspråksenteret er en egen enhet ved Høgskolen i Østfold.


Målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten.


Høgskolen er en de største tilbydere av engelsk og fremmedspråk (spansk, tysk og fransk) i grunnskolelærerutdanningen og i disiplinbasert lærerutdanning (bachelor, master og PPU).

Ledig stilling i engelsk

Om stillingen

Ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen er det ledig stilling ved engelskseksjonen.

Fremmedspråksenteret har for tiden 10 ansatte (5 i hele stillinger, resten i delstilllinger) og dekker språkene engelsk, spansk, tysk, fransk, russisk og kinesisk. Senteret har et utstrakt kontaktnett med praksisfeltet og med UH-sektoren både nasjonalt og internasjonalt. Stillingen vil bli lagt til senterets seksjon for engelsk, og den som ansettes vil tillegges funksjon som seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være å

 • bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplan og læreplanverk
 • bidra til økt kvalitet i engelskopplæringen
 • arbeide med forskningsformidling og praksisnære aktiviteter og støtte (f. eks. holde seg oppdatert på fagområdet og utvikle læringsressurser i tråd med nyere forskning)
 • utvikle og gjennomføre kompetansehevingstiltak overfor utdanningssektoren
 • bidra inn mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • ved behov gi råd innen engelskfaget til nasjonale utdanningsmyndigheter

Fremmedspråksenteret må til enhver tid tilpasse seg nye behov i sektoren. Både oppgavenes art og hvordan de er organisert, kan derfor endres.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • minimum mastergrad i engelsk eller tilsvarende
 • dokumentert solid undervisningserfaring i engelsk fra norsk utdanning og god kjennskap til sentrale styringsdokumenter for utdanningsløpet
 • meget gode kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk (helst C-nivå) ettersom arbeidsspråket (skiftlig og muntlig) ved senteret er norsk
 • god formidlingsevne og evne til faglig nytenkning
 • erfaring med digitale læringsverktøy og interesse for ny og innovativ teknologi for språklæring
 • interesse for språkforskning og fagdidaktikk

I tillegg er det en fordel om søkeren kan dokumentere forskning innen engelsk som er relevant for engelskfaget i skolen. Søkere med førstekompetanse på doktorgradsnivå foretrekkes der søkere ellers stiller likt.Det er ønskelig at søkeren har sin undervisningserfaring fra videregående skole og/eller lærerutdanning

Stillingen er også tenkt tillagt en funksjon som seksjonsleder med et funksjonstillegg på fire lønnstrinn (midlertidig ordning). Med denne tilleggsfunksjonen vil stillingen inngå som en del av ledergruppen ved senteret. Gode lederegenskaper vil derfor også tillegges stor vekt.

Personlige egenskaperSøkerne må vise gode samarbeidsevner, høy motivasjon for arbeidet og vilje og kunnskap til å gjøre en forskjell for engelskfaget i Norge. Senterets rådgivende status overfor utdanningsmyndighetene stiller store faglige krav til senterets ansatte og kan gi mange interessante utfordringer.

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Vi tilbyr

 • stillingen lønnes som høgskolektor mellom kr 435 500 - 631 700, eller som førsteamaneunsis/førstelektor mellom kr 544 400 - 658 300. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering. Funksjonstillegget i stillingen kommer i tillegg.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på pedagogisk og digital kompetanse
 • relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Søk på stillingen

Hjemmeside