Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor i bedriftsøkonomi

Søknadsfrist 1. februar 2019

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høgskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

Ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap er det en ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i bedriftsøkonomi. Stillingens undervisnings- og veiledningsoppgaver er i hovedsak knyttet til våre utdanningsprogram innen økonomi og administrasjon. Personen det søkes etter må derfor kunne undervise innen bedriftsøkonomi både på bachelornivå og masternivå. Vi er interessert i kandidater med undervisnings- og forskningsinteresser innen finansregnskap, driftsregnskap, finans, og økonomisk styring. Les mer om avdelingen på våre hjemmesider:

http://www.himolde.no/avdeling-okonomisamfunnsvitenskap/

For tilsetting som førsteamanuensis kreves relevant norsk doktorgrad, eller tilsvarende. Det stilles videre krav om aktiv forskning og nyere forskningspublisering. Tilsetting som førstelektor bygger på en dokumentasjon av både vitenskapelige / faglige og pedagogiske kvalifikasjoner. Kravene skal samlet sett være på nivå med førsteamanuensis, men kvalifikasjonsgrunnlaget kan være bredere. Søkeren må angi hvilket kompetansenivå som søkes. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved ansettelse av søker uten relevant universitet/høyskole-pedagogisk utdannelse vil det bli pålagt å gjennomføre en slik utdannelse innen to år. Undervisningen foregår på norsk og det er derfor et krav at søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Arbeidssted er Molde.

Søkerens personlige egenskaper og kompetanse vil bli vektlagt. Evnen til å kunne arbeide selvstendig, så vel som sammen med andre i team vil bli tillagt verdi. Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som del av tilsettingsprosedyren.

Stilling som førsteamanuensis eller førstelektor lønnes i lønnstrinn 66-71 (kr 586 500-646 700). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn avtales. For førsteamanuensis er for tiden 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling, mens den er på 20 prosent for førstelektor. Tilsetting skjer på vanlige statlige vilkår, og den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger fås ved å henvende seg til:

Se også https://www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her vedlegges CV, attester, vitnemål og en liste over vitenskapelig produksjon og en omtale av inntil 15 arbeider som bes vurdert i forhold til stillingen.

Søknadsfrist: 1. februar 2019.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentleglova § 25, 2. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Søk på stillingen