Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis i Internasjonale studier

Søknadsfrist: 05.08.2019

Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier har ledig stilling som Førsteamanuensis i Internasjonale studier

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er lagt til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap. Fakultetet er bredt samfunnsvitenskapelig og økonomisk orientert og har en lang tradisjon innen internasjonale studier.

Stilingen er fast, 100%.

Ansvar og oppgaverTil stillingen knytter det seg forsknings-, utviklings-, undervisnings- og formidlingsarbeid i tråd med gjeldende rammer og strategier. Det forventes at den som ansettes deltar i forskergruppesamarbeid.

Den som ansettes vil kunne bli tildelt undervisning i alle utdanninger hvor internasjonale studier er relevant. Undervisning er for tiden lagt til både studiet "Internasjonale studier med historie", studiested Lillehammer, og "Beredskap og krisehåndtering" ved studiested Rena. Kontorsted er ved studiested Lillehammer.

Noe av undervisningen vil kunne medføre reiser til samlinger og praksisplasser i regionen.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaringVi søker etter en medarbeider med førsteamanuensiskompetanse, eller nært forstående førsteamanuensiskompetanse, innen internasjonale studier.

Søkere bør ha PhD i statsvitenskap eller nærliggende samfunnsvitenskapelige fag, med kompetanse innen internasjonale studier.

For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Søkere som tar PhD utdanning og forventes å fullføre innen relativt kort tid kan også vurderes for ansettelse som høgskolelektor med avtalefestet ny stillingskategori forutsatt disputas eller betinget ansettelse i førsteamanuensisstilling.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på at søkernes forskning er relevant for studieprogrammene "Internasjonale studier med historie" og "Beredskap og krisehåndtering". Det er ønskelig med førsteordens empirisk forskning.

Senere års internasjonale fagfellevurderte publikasjoner vektlegges, samt bred faglig orientering.

Ved vurdering av kvalifikasjoner hensynstas karrierestadium. Vi vil primært vektlegge kvalitet i vedlagte akademiske arbeider, undervisningserfaring og administrasjon.

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen.

Generelt god IKT kompetanse.

God muntlig og skriftlig beherskelse og fremstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk.

Personlig kompetanseVi ønsker oss en medarbeider som har interesse for undervisning, veiledning og forskning innenfor nevnte fagområder og som ønsker å bidra til å videreutvikle fagmiljøet ved fakultetet i et langsiktig perspektiv. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, i samarbeid med andre, er viktig.

Høgskolen vil i tillegg til øvrige kvalifikasjoner vektlegge søkere som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil bidra til et godt samarbeidsklima, som har gode kommunikasjonsevner, er fleksibel og selvstendig. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
  • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
  • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
  • Publikasjonsliste
  • Inntil 6 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 FØRSTEAMANUENSIS i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.

Kontakt

Søk stillingen