Stilling:

Førsteamanuensis / professor ved Institutt for TV-utdanninger

Søknadsfrist 10. januar 2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi(AMEK) omfatter institutt for TV-utdanninger, institutt for spillutdanninger og fagmiljøet Film og fjernsynsvitenskap. Fakultetet har aktivitet på Hamar og Lillehammer

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Institutt for TV-utdanninger tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm. Studieporteføljen består av egne utdanninger i regi og teknikk for henholdsvis enkamera- og flerkameraproduksjon, samt et studieprogram i prosjekt- og produksjonsledelse for TV. Utdanningene er prosjektorienterte og produksjonsintensive, der studentene utvikler og produserer konsepter, filmer og programmer på tvers av sjangre og visningsplattformer. Historiefortelling og utvikling av originalt innhold er kjernen i alle våre studier. TV-utdanningen samarbeider tett med TV-bransjen.

Instituttet er lokalisert på Lillehammer, har cirka 180 studenter og for tiden 25 ansatte.

Om stillingen

Stillingen er 100%, fast. Det er ønskelig med tiltredelse så raskt som mulig. Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning ved bachelorprogrammene i TV-ledelse og TV-regi.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning i redaksjonsledelse, innholds- og formatutvikling og prosjektledelse for TV
 • Organisering av øvelser samt veiledning, evaluering og sensur av produksjoner og oppgaver
 • Initiere og følge opp utviklingsprosjekter og samarbeid mellom instituttet/studieprogrammene og eksterne samarbeidspartnere og bransjeaktører
 • Forskning/utviklingsarbeid innenfor fagfelte
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kompetanse og erfaring

 • Høyere utdanning innen TV-produksjon eller tilsvarende praktisk, dokumenterbar erfaring som TV-produsent/ prosjektleder/redaktør
 • Bred erfaring med profesjonell programutvikling og/eller utvikling av TV-formater på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Erfaring med utvikling av dokumentarserier og/eller flerkameraproduksjoner tillegges særlig vekt
 • Oppdatert kunnskap om metodikk innen format- og prosjektutvikling for TV
 • Oppdatert kunnskap om arbeidsflyt og utviklingstendenser i profesjonell TV-produksjon og kringkasting
 • Erfaring med utvikling av flermediale konsepter
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig
 • God formidlingsevne vil også være av betydning.
 • Dokumentert praktiskpedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen
 • Generelt god IKT-kompetanse

Formelle kvalifikasjonskrav følger av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, ansettelse på kunstfaglige kriterier.

Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Personlig kompetanse

Vi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, som har interesse for undervisning og forskning innenfor fagområdet generelt og som ønsker å bidra til å videreutvikle studiet og fagmiljøet ved institutttet. Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil fungere utfyllende i et fagmiljø i utvikling. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og/ eller kunstneriske verker/dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Dokumentasjon på eventuell pedagogisk kompetanse skal vedlegges søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveundervisning.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1013 professor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen