Stilling:

Fast stilling som professor / førsteamanuensis i pedagogikk

Søknadsfrist 9. september 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er lagt til Institutt for pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, studiested Lillehammer.

Stillingen er fast, 100 %. Tiltredelse ønskes fra 01.01.2019.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning på bachelor - og masteremnene i pedagogikk, samt påPhD-programmet "Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling" (BUK). Det må påregnes emneansvar.
 • Deltakelse og initiering av forskning innenfor de spesifiserte områder.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad eller tilsvarende i pedagogikk eller andre relevante fagområder
 • Erfaring fra undervisning
 • Veiledningskompetanse på bachelor og masternivå, det er ønskelig med veiledningserfaring på PhD
 • Erfaring fra ledelse av forsknings- og/eller utviklingsprosjekt
 • Dokumentert praktiskpedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen
 • Generelt god IKT-kompetanse
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Stillingen ønskes besatt av en person som har bred kompetanse knyttet til pedagogikkmiljøets studieportefølje og forskningsfelt.
 • Det forventes at den som tilsettes er knyttet til nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Søkere som har sin forskning knyttet til ett eller flere av følgende områder er av særlig interesse:

 • Pedagogisk utviklingsarbeid,endring og innovasjon i pedagogisk virksomhet
 • Deltakelse og demokrati, internasjonale perspektiv
 • Utdanningspolitikk
 • Pedagogisk teori og filosofi

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsevne
 • Evne og vilje til å bygge relasjoner til norske og internasjonale samarbeidspartnere
 • Interesse for og vilje til å veilede kollegaer i FoU-arbeid
 • Formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden (inntil 15 arbeider). Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges/framkomme av søknaden gjennom:

 • Dokumentasjon på formell pedagogisk utdanning
 • Dokumentasjon på pedagogisk praksis, for eksempel oversikt over undervisnings- /veiledningserfaring, dokumentasjon på arbeid med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner, etc.
 • Refleksjon rundt eget pedagogisk grunnsyn, egen pedagogisk praksis og viktige punkter i egen utvikling

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 Professor / 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontakt

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen